BDO: Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie elektroniczny system ewidencji odpadów BDO. Wytwórcy odpadów prowadzący ewidencję, są zobowiązani do posiadania wpisu w BDO w zakresie swojej działalności, a brak wpisu uniemożliwi prowadzenie odbiorów odpadów oraz wystawiania i potwierdzania KPO (kart przekazania odpadów).

W związku ze zmianą ustawy o odpadach wprowadzoną ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1403) od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów (w tym kart przekazania odpadów – KPO oraz kart przekazania odpadów komunalnych – KPOK), prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz sprawozdawczość odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej BDO).

Od 1 stycznia 2020r.:

  • KPO sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady do następnego posiadacza odpadów przed rozpoczęciem ich transportu.
  • Kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady, jest obowiązany posiadać w trakcie transportu potwierdzenie wygenerowane z BDO, umożliwiające weryfikację informacji zawartych w KPO ze stanem rzeczywistym.
  • Posiadacz odpadów, który przejmuje odpady od innego posiadacza odpadów, niezwłocznie, każdorazowo po przejęciu tych odpadów, jest zobowiązany potwierdzić w BDO przejęcie odpadów oraz dodać w niej informacje o masie odpadów, jeżeli jest ona inna niż masa podana przez posiadacza, który przekazał odpady, a także informacje o dacie i godzinie przejęcia odpadów.
  • Transportujący odpady potwierdza transport odpadów w BDO niezwłocznie po zakończeniu transportu.

 

Dzięki BDO na bieżąco będzie można uzyskać informacje na temat ilości zebranych odpadów, ich transportu oraz miejsca ich przetwarzania, a zatem dokładnie śledzić przemieszczanie się odpadów w zbliżonym do rzeczywistego czasie. Weryfikowana będzie również waga transportowanych odpadów.

 

Brak wpisu do BDO przez przedsiębiorcę, który ma obowiązek to uczynić, podlega, zgodnie z art. 179 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, karze aresztu albo grzywny, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z 24.08.2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Dodatkowo za prowadzenie ww. działalności bez wymaganego wpisu do rejestru przedsiębiorcy, na podstawie art. 194 ust. 1 pkt 5 ustawy odpadach, WIOŚ (właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami) wymierza administracyjną karę pieniężną nie mniej niż 5000 zł i nie więcej niż 1 000 000 zł.

 

Na stronie prowadzonej przez Ministerstwo Klimatu: https://bdo.mos.gov.pl/ można sprawdzić, wypełniając ankietę, czy Państwo podlegacie pod obowiązek rejestracji w BDO, jakie są zasady rejestracji aby uzyskać zarówno numer rejestrowy, jak i prowadzić ewidencję w formie elektronicznej oraz złożyć stosowny wniosek.

Ministerstwo Klimatu oferuje pomoc zarówno techniczną (tel.: 22 369-20-66), jak i merytoryczną (tel.: 22 369-20-65).

W przypadku pytań lub wątpliwości można się również skontaktować z pracownikami Działów Ochrony Środowiska Grupy SUEZ, dzwoniąc na numer telefonu centrali poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy SUEZ w Polsce - wszystkie numery spółek znajdują się tutaj.