Równość płci w sferze zawodowej

Bertrand Camus, dyrektor generalny SUEZ, europejskie związki zawodowe Grupy oraz Federacje Europejskich Związków Zawodowych podpisały umowę o wzmacnianiu promowania równości płci w sferze zawodowej. W związku z tym SUEZ zobowiązał się zorganizować działalność wszystkich swoich spółek w taki sposób, aby były dostępne zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Porozumienie przewiduje również działania mające na celu dekonstruowanie stereotypów i zerową tolerancję dla molestowania seksualnego. Będzie miało ono zastosowanie do wszystkich europejskich jednostek biznesowych Grupy. Poza Europą Grupa będzie zachęcać do dobrowolnego stosowania zasad tej umowy.
SUEZ i jego europejscy partnerzy EPSU i IndustriAll Europe, którzy reprezentują pracowników SUEZ, potwierdzają swoje zaangażowanie na rzecz promowania równości zawodowej wszystkich pracowników. Równość zawodowa przyczynia się do wyników gospodarczych i społecznych, wzmacnia spójność i zmianę postaw w społeczeństwie obywatelskim. Właśnie dlatego Grupa postanowiła zaprosić wszystkie swoje jednostki biznesowe na całym świecie, także poza Europą, do zastosowania postanowień umowy do polityki personalnej.

3 rodzaje zobowiązań

  1. Wzmocnienie polityki zróżnicowania płci we wszystkich działaniach SUEZ: dostosowanie warunków pracy, w szczególności instalacji i środków ochrony indywidualnej.
  2. Zero tolerancji dla molestowania seksualnego: walka z molestowaniem seksualnym i seksizmem poprzez wdrożenie ukierunkowanej polityki, takiej jak procedury alarmowe, system ochrony ofiar, podnoszenie świadomości i szkolenie menedżerów, infolinia pomocy i kroki przeciw codziennemu seksizmowi.
  3. Wspieranie rodzicielstwa bez rozróżnienia na mężczyzn i kobiet: zwalczanie uprzedzeń związanych z korzystaniem z urlopu ojcowskiego / rodzicielskiego, zachęcanie do elastycznych godzin pracy i pracy zdalnej w celu uzyskania lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

 

Zobowiązania ilościowe

SUEZ liczy na wszystkich swoich pracowników, aby wspierali osiąganie założonych celów: zwiększenie liczby kobiet w firmie do 25% ogółem, 33% kobiet w kadrze zarządzającej na stałych umowach do 2023 r., biorąc pod uwagę także rozkład siły roboczej pomiędzy zawody operacyjne i funkcjonalne oraz promowanie równości wynagrodzeń.

„Z zadowoleniem przyjmujemy odnowienie umowy, która zmierza we właściwym kierunku. Określa jasne wartości, wyznacza ambitne cele i konkretne środki do ich osiągnięcia. Niezależnie od rodzaju pracy w firmie, prowadzenia ciężarówki, pracy w administracji lub bycia w kadrze zarządzającej, należy zapewnić równość płci. Rozpoczynamy nowy etap i będziemy ściśle monitorować wdrażanie, aby zapewnić wszystkim pracownikom możliwość skorzystania z tego porozumienia ”- mówi Jan Willem Goudriaan, Sekretarz Generalny EPSU.

Bertrand Camus, dyrektor generalny SUEZ, europejskie związki zawodowe Grupy oraz Federacje Europejskich Związków Zawodowych podpisały umowę o wzmacnianiu promowania równości płci w sferze zawodowej.

Keywords