Dostawcy

Zakupy mają znaczenie strategiczne dla SUEZ, ponieważ jest to kluczowy element gospodarki o obiegu zamkniętym. Zespół zakupowy odgrywa kluczową rolę w opracowywaniu rozwiązań, osiąganiu konkurencyjności i zapewnianiu przewagi konkurencyjnej dla naszych klientów i udziałowców. Dział zakupowy wspiera wszystkie Jednostki Biznesowe w zarządzaniu wydatkami zewnętrznymi poprzez silne struktury zarządzania, współpracę z dostawcami i całościowe zrozumienie ryzyka i możliwości.
Kluczowe dane

Zakupy stanowią strategiczną dźwignię Grupy

5

kontynentów

7
mld €
adresowalnych wydatków
126 500

dostawców

Główne priorytety

Czynniki zwiększające skuteczność działalności prowadzonej przez SUEZ, nasze globalne wyniki i reputację

 • Opracowanie i utrzymanie zrównoważonej działalności realizowanej we współpracy z dostawcami monitorując wyniki, ryzyko i możliwości.
 • Opracowanie i wdrożenie zaawansowanych „dźwigni” zakupowych celem zapewnienia wartości dodanej takiej jak innowacje i zróżnicowanie rynkowe, przemyślenie modelu biznesowego, decyzje „make or buy”, zrozumienie całkowitego kosztu własności, itp.
 • Przyspieszenie cyfryzacji naszych procesów zakupowych poprzez wdrożenie ujednoliconych i oszczędnych rozwiązań we wszystkich podmiotach. Wsparcie i wzmocnienie cyfryzacji podstawowej działalności SUEZ. Przyczynianie się do wdrożenia nowych sposobów zastosowania myśli cyfrowej i współdziałania.
 • Objęcie pozycji lidera w organizacji klasowej przekrojowego obszaru działalności współpracując ściśle z partnerami operacyjnymi a także rozwijanie umiejętności pracowników. W dobie zaawansowanych przedsiębiorstw, objęcie pozycji w organizacji zakupowej sprzyja rozwinięciu się ścieżki kariery managerów SUEZ.

Działający na 5 kontynentach dział zakupowy to globalna i lokalna organizacja

 • Organizacja globalna z silną administracją zakupową i globalnymi strategiami
 • Lokalna organizacja wspiera regionalne i krajowe działania biznesowe i zapewnia lokalny rozwój, wyniki i wsparcie gospodarki.

 

Do głównych kategorii naszej działalności należą: Środki chemiczne, śmieciarki, pojazdy, sprzęt sieciowy, pompy, oprzyrządowanie, dezynfekcja, maszyny do obróbki, pomiarów w tym inteligentne mierniki, odzyskiwanie energii z odpadów, sprzęt terenowy, kosze na kółkach, usługi intelektualne, technologie informacyjne (IT), sektor energii i usług komunalnych, eksploatacja, remonty i utrzymanie (MRO), usługi w zakresie zasobów ludzkich, itp.

Relacje z dostawcami

Dostawcy to kluczowe zasoby wsparcia działalności SUEZ

Administracja ds. zarządzania relacjami z dostawcami zapewnia wytyczne klasyfikacji dostawców i określa powiązane procesy i działania, którymi zarządzają udziałowcy i interesariusze SUEZ. Jej cele to:

 • opracowanie innowacji wraz z dostawcami poprzez przyczynianie się do ich integracji z nowymi usługami i gospodarką o obiegu zamkniętym;
 • rozwinięcie konkurencyjności poprzez optymalizację zasobów i wdrożenie relacji i współpracy z dostawcami opartych na obopólnych korzyściach;
 • przyczynianie się wraz z dostawcami do rozwoju lokalnej gospodarki i promowanie integracji gospodarczej i różnorodności.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to główny czynnik zrównoważonej działalności SUEZ

SUEZ jest zobowiązane do realizacji postępowania wobec dostawców opartego na uczciwości, transparentności i bezstronności, zgodnie z przepisami oraz zgodnie z zasadami Karty Etyki SUEZ.

 

Dział zakupowy jest zorientowany na rozpowszechnianie kultury etycznej Grupy wśród wszystkich interesariuszy łańcucha wartości zamówień publicznych. Karta Zrównoważonych Zakupów przedstawia zobowiązania SUEZ wobec zrównoważonych zamówień publicznych oraz oczekiwanych zobowiązań ze strony dostawców w celu pełnej integracji celów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych z naszymi relacjami, a także tworzenia wartości.

 

Co więcej, polityka zrównoważonych zakupów określa środki, narzędzia o procedury dla organizacji odpowiedzialnej za zakupy i interesariuszy celem osiągnięcia i zabezpieczenia zrównoważonej działalności. Poniżej wymieniono niektóre inicjatywy:

 • Ocena dostawców i proces kontroli obejmujący kryteria związane z prawami człowieka i poszanowaniem podstawowych swobód, zapobieganie zagrożeniom w zakresie środowiskowym, zdrowotnym i bezpieczeństwa oraz ryzyku biznesowemu.
 • Zawarcie klauzul Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w umowach z dostawcami, gdzie dostawcy zobowiązują się przestrzegać Karty Etyki oraz etycznych, społecznych i środowiskowych zasad wyznawanych przez Grupę (zob. nasze ogólne warunki dotyczące zakupów).
 • Zobowiązanie i monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności, które mają bezpośredni wpływ na Społeczną Odpowiedzialność Biznesu i łańcuch dostaw, np. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (HGH) względem naszych flot pojazdów lekkich i ciężkich (zob. nasz zintegrowany raport).
Kontakt
Picto suez souris

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt