Inkluzja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą nawiązuje kontakty z kierownictwem spółek, działami personalnymi w celu zatrudniania, tam gdzie jest to możliwe, osób niepełnosprawnych. Fundacja ze swojej strony zapewnia wsparcie organizacyjne oraz porady dotyczące wymogów ustawowych i przepisów dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. W 2017 i 2018 roku w Spółce Fundatora zostały zatrudnione 3 kolejne osoby z niepełnosprawnościami i obecnie łączna ich liczba w Grupie wynosi 11.
O projekcie
Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami odbywa się na zasadach zatrudnienia wspomaganego i we współpracy Fundacji ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi. Oprócz samego procesu rekrutacji i zatrudnienia, Fundacja prowadzi działania promujące ten sposób wprowadzania osób z niepełnosprawnościami na otwarty rynek pracy.

Fundacja była Partnerem projektu Siła Woli Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Dzięki tej współpracy, w siedzibie Spółki Fundatora, odbyły się Warsztaty poświęcone zagadnieniu niepełnosprawności i różnym aspektom z nią związanym. Zajęcia prowadzili Edukatorzy Społeczni – osoby z niepełnosprawnościami, beneficjenci Stowarzyszenia. Podczas warsztatów pracownicy mieli szansę dowiedzieć się i poćwiczyć m.in.: jak mówić o niepełnosprawności, jak skutecznie komunikować się w różnorodnym zespole i jak udzielać wsparcia. W projekcie wzięło udział 41 osób.

Fundacja promuje zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w mediach i u zewnętrznych partnerów Fundacji i Spółki Fundatora. W roku 2017 ukazały się materiały w telewizji, stacjach radiowych, w prasie i na portalach internetowych: TVP1, Czwórka Polskie Radio, Radio FAMA, RDC, MUZO FM, niepełnosprawni.pl, PAP, certyfikacjakrajowa.org.pl, Integracja. Przedstawiciele Fundacji brali udział w panelach dyskusyjnych we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej i podczas Festiwalu BABAFEST w Olsztynie.