Etyka i transparentność

Etyka jest dla nas od zawsze zasadniczym elementem poprawiania efektywności i konkurencyjności. Wartości etyczne są centralnym punktem naszej misji na rzecz ochrony zasobów.
Nasze wartości etyczne

Cztery podstawowe zasady

SUEZ angażuje się we wdrażanie wysokich standardów etycznych.


Nasze wartości oparte są na czterech podstawowych zasadach zdefiniowanych w Karcie Etyki: są to wysokie wymagania, zaangażowanie, odwaga i współpraca.

W praktyce, ww. cztery podstawowe zasady mają zastosowanie do trzech obszarów, w jakich działa SUEZ:

  • Przedsiębiorstwo jako takie, czyli pracownicy, akcjonariusze i podmioty SUEZ
    Rynek, gdzie utrzymujemy relacje z naszymi klientami, dostawcami, partnerami i konkurencją
    Środowisko w krajach, w których działamy.

Poza Kartą Etyki publikujemy też księgi i procedury mające na celu objaśnienie tych zasad i zapewnienie ich przestrzegania.


Aby podkreślić nasze zaangażowanie w wartości etyczne, przystąpiliśmy też do Inicjatywy Global Compact, opartej na 10 zasadach United Nations Global Compact, na poziomie zaawansowanym (COP Global Compact Advanced). Należymy też do francuskiej gałęzi Transparency International.

Karta etyki SUEZ

Przewodnik praktyczny SUEZ: etyka w relacjach handlowych

Etyczne zarządzanie

Kategoryczne i efektywne działania

Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju i Etyki Rady Dyrektorów ma za zadanie monitorowanie polityki etycznej oraz zapewnienie przestrzegania przez pracowników indywidualnych i wspólnych wartości stanowiących podstawę naszych działań.

 

Politykę etyczną koordynuje Sekretarz Generalny, który jest dyrektorem ds. etyki w grupie. Aby zapewnić realizację tej polityki, dysponujemy siecią ok. 30 dyrektorów ds. etyki, których rola polega na wdrażaniu jej w swoich jednostkach oraz zapewnieniu odpowiedniego potraktowania kwestii i zgłoszeń dotyczących etyki.

 

> Zobacz radę dyrektorów i jej komitety

Transparentność

Odpowiedzialny lobbing: kwestia transparentności i uczciwości

Lobbing przyciąga coraz większą uwagę interesariuszy. Aby wzmocnić odpowiedzialne praktyki lobbingowe, przyjęliśmy w 2013 r. wewnętrzny kodeks postępowania, zgodny z Kartą Etyki, zawierający osiem podstawowych zobowiązań dla każdego pracownika lub doradcy działającego w ramach naszego lobbingu.

 

Prowadzimy ciągły dialog z instytucjami publicznymi na szczeblu lokalnym, a także na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym.

 

SUEZ, jako podmiot zaangażowany w zapewnienie transparentności, jest wpisany do Rejestru Grup Interesu w instytucjach europejskich oraz publikuje co roku duże ilości informacji w serwisach internetowych Komisji Europejskiej i francuskiego parlamentu, np. w odniesieniu do obszarów zainteresowania Grupy czy kosztów związanych z reprezentowaniem w instytucjach europejskich (koszty personalne, składki członkowskie płacone zawodowym stowarzyszeniom, zewnętrzni dostawcy usług).


Nadzór

Wdrażanie wzmocnionego nadzoru

Kontynuując starania, jakie Grupa podejmuje co roku, aby zwiększyć swój wkład we wspólne dobro oraz wspierać swoje spółki w dążeniach rozwojowych i transformacji, Grupa SUEZ w 2017 r. przystąpiła do opracowania planu nadzoru w celu kontrolowania swojego oddziaływania na lokalne obszary.

Plan ten obejmuje stwierdzenie wszystkich zagrożeń dla praw człowieka, bezpieczeństwa, zdrowia oraz środowiska, jakie mogą wystąpić w łańcuchu wartości Grupy, stworzenie ich mapy, nadanie im priorytetów, oraz uruchomienie najbardziej właściwych środków zapobiegawczych i naprawczych.
Kontakt do Dyrektora ds. Etyki

W razie pytań dotyczących etyki prosimy o kontakt z Dyrektorem ds. Etyki w Grupie.

SUEZ logo

Dyrektor ds. Etyki w Grupie