Skip to main content

Fundacja SUEZ na świecie

Fundacja SUEZ wspiera konkretne działania mające na celu zrównoważony rozwój dostępu do podstawowych usług (wody, kanalizacji i odbioru odpadów) dla grup ludności żyjących w złych warunkach w krajach rozwijających się, a także wspieranie integracji najsłabszych grup społecznych we Francji poprzez szkolenia i zatrudnienie.
Myriam Bincaille-Delegate General of the Fonds SUEZ initiatives

Promowanie inkluzywności społecznej jest naszą misją. Wspierając naszych partnerów, zwiększamy dostęp do podstawowych usług dla grup ludności znajdujących się w trudnej sytuacji w krajach rozwijających się, i walczymy z...

Myriam Bincaille-Delegat Generalny ds. inicjatyw Fonds SUEZ

Nasze obszary działania

Poprawa warunków życia ludności poprzez zapewnienie dostępu do podstawowych usług, integrację społeczną i spójność społeczną.

Fundacja SUEZ na świecie wspiera działania decyzyjne w krajach rozwijających się, aby rozwinąć dostęp do podstawowych usług (woda, urządzenia sanitarne i odbiór odpadów) dla grup ludności żyjących w niekorzystnej sytuacji, a także we Francji, promując spójność społeczną poprzez edukację, kulturę i sport, oraz wspierając integrację narażonych na zagrożenia grup ludności poprzez szkolenia i zatrudnienie. Działania tego podmiotu przyczyniają się do realizowania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Omawiamy każdy projekt z naszymi partnerami i interesariuszami

Fonds SUEZ initiatives-ACF in Burkina Faso

Burkina Faso

Rozwój dostępu do wody i oczyszczania ścieków

Dowiedz się więcej
Fonds SUEZ initiatives well in nigerian desert

Nigeria

Przyczynianie się do rozwoju wsi poprzez budowanie odwiertów

Dowiedz się więcej
Ateliers nomades

Francja

Ułatwianie dostępu do kultury poprzez angażowanie lokalnych społeczności

Dowiedz się więcej
Antipode TLChapelier

Francja

Ułatwienie dostępu uchodźcom do prawa w celu ich integracji we Francji

Dowiedz się więcej
Aktualności o Fundacji SUEZ na świecie

Rozwijanie, wspieranie, działanie i dzielenie się

Zarządzanie

Zarządzanie oparte na współpracy i zaangażowaniu

Prezesem zarządu jest Jean-Louis Chaussade, prezes-założyciel. Zarząd określa strategię, uchwala budżet i wyznacza harmonogram. Wybiera on projekty do objęcia wsparciem z funduszu z listy projektów poddanych wstępnej ocenie przez Fonds i ewaluatorów.

 

Składa się on z trzynastu członków reprezentujących nas w Suez, w ramach wkładu w Fonds SUEZ Initiatives, oraz z szeregu niezależnych członków wybieranych na trzyletnią kadencję.

$name
Społeczność Fondation: 300 pracowników działających na rzecz oceny i kontroli realizacji projektów
$name
Zaangażowany, długoterminowy partner razem ze stowarzyszeniami i organizacją pozarządową
$name
Konstruktywne podejście wraz z radą dyrektorów
Zgłaszanie projektu

Czteroetapowy proces selekcji

Po zgłoszeniu na stronie Fondation SUEZ (patrz poniżej) projekty są oceniane i zatwierdzane w czteroetapowym procesie. Opiera on się na ocenach na różnych szczeblach i przez różnych pracowników specjalizujących się z projektach wolontariackich oraz programach sponsoringu opartych na umiejętnościach.

$name
Nabór projektów
Wnioski o finansowanie mogą być składane w dowolnym czasie. Projekty otrzymane przed 30 października będą poddawane wstępnej ocenie przed przedłożeniem na zebraniu zarządu w kwietniu/maju. Projekty otrzymane przed 30 kwietnia będą przedkładane na zebraniu zarządu w listopadzie, w zależności od postępów procesu selekcji.
$name
Wstępna selekcja dokonywana przez Fondation
Zespół Fondation dokonuje wstępnej selekcji projektów poddawanych później ocenie przez ekspertów, na zasadzie sponsorowania umiejętności oraz zgodnie z kryteriami kwalifikowalności projektów. Kryteria dotyczą oddziaływania na zdrowie i społeczeństwo, istotności technicznej, zaangażowania lokalnych graczy, zrównoważonego rozwoju oraz upodmiotowienia grup ludności w przyszłości, spójności z lokalną dynamiką, a także dynamiki wyjściowej.
$name
Ocena dokonywane dobrowolnie przez pracowników
Każdy projekt przesyłany jest do trzech czy czterech pracowników – ekspertów, którzy poświęcają czas na zasadzie dobrowolnej, aby je ocenić. Ich ocena jest w jak największym stopniu obiektywna dzięki zastosowaniu ściśle określonych i zakomunikowanych kryteriów. Pytania i uwagi są kierowane do stowarzyszenia.
$name
Ostateczna decyzja
Projekty przedkładane są radzie dyrektorów, która głosuje nad przydzieleniem środków i umiejętności do danego projektu.

Kryteria kwalifikacji

Nagroda SUEZ – Institut de France

Wyróżnienie dla innowacyjnych, zrównoważonych i możliwych do powielenia rozwiązań

Nagroda SUEZ – Institut de France przyznawana jest projektom i innowacjom przyczyniającym się do rozwoju usług wodnych, sanitarnych i gospodarki odpadami świadczonych na rzecz grup ludności żyjących w niekorzystnych warunkach w krajach rozwijających się. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: dostęp do podstawowych usług i przedsiębiorczość społeczna.

Dominique Pin
Naszym celem jest zwracanie uwagi na innowacyjne, skuteczne i dostępne projekty, które już działają, a także ułatwianie ich rozpowszechniania i powielania.

Dominique PinZarządca Fundacji

Przyznawana jest ona co dwa lata.

Ostatnia gala odbyła się 3 lipca 2018 r. w Institut de France w Paryżu. Oto zwycięzcy w roku 2017/2018:

  • Marokańskie stowarzyszenie Dar Si Hmad w kategorii Dostęp do Podstawowych Usług. Jego projekt wykorzystuje nową technologię „CloudFishers©”, umożliwiającą gromadzenie wody z mgły, przechowanie jej, a następnie przefiltrowanie w celu dostarczenia do suchych osad położonych poza siecią wody pitnej w Atlasie Wysokim w Maroku.
  • Duet startupów z Francji i Wybrzeża Kości Słoniowej – COLIBA i C+PROPRE w kategorii Przedsiębiorczość Społeczna. Oferują one rozwiązanie w zakresie wstępnego odbioru, segregacji i odzysku odpadów w Abidżanie, włączające też sektor nieformalny.
Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z nami, przesłania pliku czy zadawania pytań. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.

Logo Fonds SUEZ initiatives

The Fondation SUEZ team

Najpopularniejsze wyszukiwane słowa
GÓRA