Ochrona bioróżnorodności

Zanieczyszczenie spowodowane działalnością człowieka i zmiany w ekosystemach przyczyniają się do zmniejszenia bioróżnorodności na świecie. Jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo angażujemy się w ochronę bioróżnorodności poprzez konkretny plan działań.

Bioróżnorodność to jedno z kluczowych wyzwań rewolucji w dziedzinie zasobów

SUEZ takes action to protect biodiversity, in support of its customers and within its organisation. The Group's commitment centres around three objectives in line with the National Strategy for Biodiversity in France.

SUEZ angażuje się na rzecz uruchomienia rewolucji w dziedzinie zasobów poprzez opracowywanie zasobów, które umożliwiają wzrost, ograniczając zarazem presję na zasoby naturalne.

 

Jednym z tych zasobów jest bioróżnorodność. Dla SUEZ jest to:

  • Kapitał naturalny, ulokowany na początku łańcucha wartości Grupy;
  • Zasób, na który wpływają obiekty, jakimi zarządzamy (sieci, fabryki, składowiska, itp.);
  • Zasób, który jest chroniony dzięki naszym staraniom, aby chronić kapitał naturalny (rezerwuary bioróżnorodności, korytarze ekologiczne, oczyszczanie ścieków, oczyszczalnie hydrobotaniczne, itp.).

Ochrona i zachowanie bioróżnorodności stanowi część zobowiązań podjętych przez SUEZ w:

  • Mapie Drogowej Zrównoważonego Rozwoju Grupy na lata 2017–2021, postępy w realizacji której podajemy do publicznej wiadomości co roku, oraz
  • Nasze zaangażowanie we francuską Krajową Strategię na rzecz Bioróżnorodności (2011–2020).

 

SUEZ podejmuje działania, aby chronić bioróżnorodność, wspierając naszych klientów, a także wewnętrznie w organizacji.

We Francji nasze zaangażowanie skupia się wokół trzech założeń zgodnych z Krajową Strategią na rzecz Bioróżnorodności.

Nasze działania

Włączanie bioróżnorodności w zarządzanie naszymi obiektami

Od 2010 r. pracujemy z francuską organizacją pozarządową France Nature Environnement w celu opracowywania wspólnych inicjatyw związanych z ochroną zasobów wodnych i zachowaniem bioróżnorodności w obiektach, których jesteśmy operatorami. Innymi partnerami SUEZ są Park Narodowy Gwadelupy, Liga Ochrony Ptaków (Francja) oraz Narodowe Muzeum Historii Naturalnej (Francja) – wraz z nimi promujemy bioróżnorodność w zakładach przetwarzania odpadów, którymi zarządzamy.

Pomagamy też finansować projekty mające na celu promowanie bioróżnorodności

W 1997 r. Grupa SUEZ stworzyła fundusz, aby wspierać inicjatywy środowiskowe i społeczne wśród ludności mieszkającej w pobliżu obiektów Grupy w Zjednoczonym Królestwie. Od 2005 r. fundusz ten prowadzi program poświęcony całkowicie finansowaniu projektów promujących bioróżnorodność. W ramach programu udzielono wsparcia dla 3.750 projektów środowiskowych i przeznaczonych dla lokalnych społeczności, na łączną kwotę ponad 140 mln euro.

Podejmowanie działań wspierających bioróżnorodność

Razem ze stanem Nowy Jork opracowaliśmy „Politykę dotyczącą bioróżnorodności, fauny i flory”. Doprowadziła ona jak na razie do wdrożenia 86 planów działania mających na celu ochronę i przywrócenie bioróżnorodności w naszych obiektach w tym stanie oraz wokół nich.

Lepsze zrozumienie zagadnień związanych z bioróżnorodnością

Od 2008 r. partnerami SUEZ są Dział Dziedzictwa Naturalnego (NHD) Narodowego Muzeum Historii Naturalnej (MNHN) w Paryżu. Celem jest zrozumieć wyzwania związane z zachowaniem bioróżnorodności oraz lepsze włączenie ich w praktyki Grupy związane z zarządzaniem obiektami i wyposażeniem. MNHN, które jest organizacją badawczą, jak również centrum kompetencji i podmiotem zarządzającym danymi, mobilizuje licznych krajowych ekspertów do działania.