Walka ze zmianą klimatu

Walka ze zmianami klimatycznymi ma dla nas ogromne znaczenie. W naszej mapie drogowej na lata 2017–2021 postawiliśmy sobie 13 założeń dotyczących klimatu.
Zagadnienia

Ochrona klimatu

Rozwiązania opracowywane w SUEZ mają na celu posuwanie do przodu działań w kierunku zmniejszenia śladu węglowego Grupy i jej klientów, adaptację do skutków zmiany klimatu wywieranych na wodę, promowanie recyklingu, odzysku i ponownego wykorzystywania materiałów, a także rozwijanie modeli odpowiedzialnych z punktu widzenia klimatu.

Czym jest zmiana klimatu?

Zmiana klimatu wynika ze wzrostu temperatur w większości oceanów i w atmosferze ziemskiej. Najbardziej oddziałuje to na wodę:

  • 40% ludności świata będzie zamieszkiwać w 2035 r. obszary narażone na stres wodny (źródło: ONZ)
  • o 40% zmniejszą się rezerwy wody do 2030 r. w porównaniu z aktualnymi poziomami (źródło: Bank Światowy)

Adaptacja

Przystosowanie do skutków, jakie zmiana klimatu wywołuje w odniesieniu do wody

W 2035 r. większość ludności świata będzie zamieszkiwać obszary dotknięte stresem wodnym. Jest to jedna z głównych konsekwencji zmiany klimatu. Bez wody nie ma rozwoju, żywności, rolnictwa ani ochrony zdrowia. SUEZ angażuje się na rzecz oszczędzania wody dzięki poprawieniu kontroli wycieków i zużycia, a także maksymalizacji oferty poprzez zwiększanie dostępnych ilości wody ze źródeł alternatywnych (ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków, odsalanie).

 

SUEZ dostarcza przemysłowi rozwiązania umożliwiające zmniejszenie śladu wodnego i pracuje na rzecz podniesienia świadomości skutków zmiany klimatu wywieranych na wodę poprzez Business Alliance for Water and the Climate – Sojusz Biznesowy na rzecz Wody i Klimatu. Zapobieganie jest równie ważne jak adaptacja SUEZ opracowuje narzędzia predykcyjne, aby umożliwić lokalnym władzom, niezależnie od rozmiaru jednostki, zapobieganie zagrożeniom powodziowym.

Założenia

  • Systematyczne oferowanie naszym klientom planów zapewniających odporność na zmianę klimatu
  • Promowanie różnych sposobów wykorzystania wody poprzez trzykrotne zwiększenie naszych zdolności produkcji wody z alternatywnych źródeł
  • Zaoszczędzenie wody w ilości odpowiadającej zużyciu w mieście z ponad 2 mln mieszkańców
Wartość

Promowanie recyklingu, odzysku i ponownego wykorzystywania materiałów

Każdy z pracowników SUEZ działa na rzecz rewolucji w dziedzinie zasobów. Przesuwanie działań Grupy w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym to najskuteczniejszy sposób realizacji tego celu.

 

Gospodarka o obiegu zamkniętym oddziela rozwój od zużywania zasobów naturalnych, a zarazem ogranicza emisje gazów cieplarnianych. Grupa ponownie stawia sobie za cel zwiększenie odsetka odpadów przekształcanych w surowce wtórne i skupia się na realizacji tego celu na całym świecie.

Założenia

  • Zwiększenie produkcji surowców wtórnych o 20%
  • Osiągnięcie wskaźnika 2 ton odpadów przeznaczonych do ponownego wykorzystania na każdą tonę odpadów utylizowanych.