Wkład w rozwój gospodarczy regionów

Przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju różnych regionów poprzez pracę z różnymi interesariuszami: małymi i średnimi przedsiębiorstwami, organizacjami integracyjnymi, sektorem pracowników niepełnosprawnych, a także podmiotami z obszaru gospodarki społecznej i solidarnej.
Nasze zobowiązania

Odkrywanie trzech sposobów przyczyniania się do budowania odpowiedzialnej gospodarki:

Odpowiedzialna polityka zakupowa
zapewnianie przestrzegania przez podwykonawców i dostawców naszych wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju pomaga całemu sektorowi w uzyskiwaniu postępu i wspiera wyłanianie się gałęzi przemysłu ekologicznego.
Tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy
bezpośrednio bądź poprzez pracę z gospodarką społeczną i solidarną oraz z organizacjami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne.
Włączanie młodych ludzi do personelu
SUEZ angażuje się na rzecz pomocy młodym ludziom z biednych dzielnic w uzyskiwaniu dostępu do długoterminowego zatrudnienia bądź w realizacji planów biznesowych.
Nasze działania

Przyczynianie się do budowania odpowiedzialnej gospodarki poprzez zatrudnianie i lokalny rozwój

Opracowywanie odpowiedzialnej polityki zakupowej

Przy blisko 6 mln euro wydawanych na zakupy i 95 tys. dostawców, zakupy stanowią dla nas cenną strategiczną dźwignię. Naszym celem jest nawiązać partnerskie relacje z dostawcami, tak aby kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu zostały włączone w ich modele biznesowe. Rozwijamy projekt odpowiedzialnych zakupów, aby:

 

  • Włączyć dostawców w nowe usługi oraz gospodarkę o obiegu zamkniętym.
  • Optymalizować zasoby i tworzyć relacje i partnerstwa z dostawcami przynoszące korzyści obydwu stronom.
  • Zachęcać do wspierania małych i średnich przedsiębiorstw oraz promować różnorodność wśród dostawców (integracja, sektor pracowników niepełnosprawnych),

Wspieranie społecznych i solidarnościowych aspektów gospodarki

Firma poszerza swoje relacje z grupami społecznymi i solidarnościowymi we Francji. Dla przykładu, w 2015 r. stworzyliśmy partnerstwo z MOUVES. Celem tej relacji jest pobudzanie wzajemnego zrozumienia pomiędzy SUEZ a lokalnymi przedsiębiorstwami w różnych regionach Francji, ale także wspieranie wyłaniania się lokalnych rozwiązań 

Ułatwianie integracji grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji

Pomagamy w integracji grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji poprzez partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, takimi jak „100 chances, 100 emplois” (100 szans, 100 miejsc pracy) oraz „Passeport Avenir” (Paszport do Przyszłości) we Francji. Angażujemy się również w zwiększanie odsetka pracowników pracujących i uczących się oraz zatrudnionych na podstawie umowy integracyjnej, a także dążymy do zapewnienia, aby klauzule socjalne umieszczane przez władze lokalne w ofertach były skuteczne we Francji.