Zapewnienie równych szans i różnorodności

Równość szans i różnorodność są centralnymi aspektami społecznego celu przedsiębiorstwa, polegającego na zapewnianiu dobrobytu ludzi i bogactwa ekonomicznego, które stanowią z kolei dla nas źródło innowacji. Podejmujemy działania na tych obszarach, aby zrealizować dwa dodatkowe cele.
Nasze zobowiązanie

Różnorodność jako wsparcie dla zaangażowania

W 2008 r. nakreślono cztery kluczowe zobowiązania, i wtedy to Grupa SUEZ zaczęła organizować swoją politykę zrównoważonego rozwoju oraz zarządzać nią, korzystając z szeregu map drogowych. Nowa mapa drogowa na lata 2017–2021 obejmuje społeczny filar oparty na czterech kluczowych zobowiązaniach: 

Nasze działania

Program nadający strukturę naszemu podejściu

Stworzony w 2010 r. program Różnorodność „Równe szanse – rozwój społeczny – zaangażowanie” tworzy ramy odniesienia dla naszych celów we Francji i gdzie indziej na świecie. Skupia się on na kilku kluczowych tematach, których założenia dostosowane są do poszczególnych kontekstów kulturowych i prawnych. Oto przykłady:

  • Młodzi ludzie: staże, praktyki, szkolenia wspierane przez system mentorski; indywidualnie dostosowane programy integracji
  • Integracja osób z grup pozbawionych możliwości lub dotkniętych bezrobociem bardziej niż inne: spersonalizowane programy przygotowania zawodowego, szkolenia i integracja zawodowa; programy startupowe.
  • Polityka dotycząca niepełnosprawności: pomoc w utrzymaniu zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników, personalizacja stanowisk pracy, specjalne partnerstwa; polityka kupowania od ośrodków zatrudnienia objętych pomocą ESAT i EA, a tym samym pośredniego tworzenia miejsc pracy.
  • Dla starszych pracowników: rekrutacja kandydatów w wieku 50+, tworzenie programów transferu umiejętności i kompetencji
  • Badania zaangażowania dla wszystkich pracowników: analiza wyników, plany działania
  • Jakość życia w miejscu pracy: BHP, zapobieganie ryzyku psychospołecznemu, lepsze polityki dla pracujących rodziców
  • Wszystkie spółki w naszej organizacji skupiają się na zapewnieniu równych szans kobietom i mężczyznom: różnorodność płci, równe płace, równy dostęp do zarządzania karierą i szkoleń. Tę politykę wspierają konkretne programy, takie jak mentoring i coaching.

 

Od 16 maja do 1 czerwca 2018 r., wszystkich pracowników* SUEZ zatrudnionych na umowę na stałe od ponad 3 miesięcy (czyli jakieś 62 tys. ludzi) zaproszono do wzięcia udziału w badaniu zaangażowania pod tytułem „TELL US” („powiedz nam”). Internetowe badanie ma formę ankiety złożonej z 3 części:

  • 4 pytania dotyczące zaangażowania, na które odpowiedzi udzielano za pomocą emotikonów;
  • 25 pytań na konkretne tematy: w każdym przypadku pracownik wyraża swoje odczucia, wybierając spośród 9 dostępnych emocji;
  • 2 pytania otwarte

 

Wyniki ankiety zostaną następnie przeanalizowane i przekazane kierownictwu w formie prezentacji PowerPoint, przedstawiającej także zarys odpowiedniego planu działania.

*(z wyjątkiem R&R UK & Scandinavia).

Uzyskaliśmy certyfikację po to, aby wykazać zgodność naszej polityki dotyczącej różnorodności pod względem promowania równości szans, zapobiegania dyskryminacji i promowania różnorodności, a także sposobu, w jaki te zasady realizujemy.

Francuska Odznaka Różnorodności w 2014 roku


Certyfikacja TOP Employer

(za 6 rok, w 2018 r.)


logo Top Employer