Skip to main content

Jak kontrolować zanieczyszczenie i redukować wpływ na środowisko?

Nasze rozwiązania pozwalają zapewnić bezpieczną remediację lub rekultywację obszarów zanieczyszczonych np. poprzemysłowych poprzez usuwanie skomplikowanych i często niebezpiecznych odpadów, dekontaminację gleby i zbiorników wodnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa przy zastosowaniu różnych metod.

Pełna kontrola nad rozbiórką i transformacją lokalizacji

Pomożemy ci w optymalizacji zarządzania pracami związanymi z rozbiórką i remediacją:

 • Uwzględnienie projektu rozbiórki w globalnej strategii
 • Zapewnienie całościowego bezpieczeństwa i zgodności lokalizacji prac z przepisami
 • Przygotowanie miejsc pracy przy pełnym zrozumieniu związanych z nimi wyzwań: określenie strategii, przygotowanie lokalizacji, diagnoza techniczna
 • Działania związane z zarządzaniem i optymalizacją: organizacja lokalizacji, zarządzanie prawne i administracyjne, zarządzanie projektem
 • Analiza i zarządzanie wpływem prac na środowisko w lokalizacji

Zapewnianie bezpiecznej remediacji poprzez czyszczenie przemysłowe 

Nasze wyrafinowane, nieinwazyjne metody czyszczenia ograniczają ryzyko dla zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska.

Zarządzanie i przetwarzanie skomplikowanych odpadów 

Oferujemy odpadom niebezpiecznym drugie życie, odzyskując surowce wtórne i energię wyprodukowaną podczas przetwarzania tych odpadów:

 • Redukcja wpływu na środowisko
 • Zachowywanie i optymalizacja zasobów
 • Zwiększenie wartości Twojej marki poprzez zaangażowanie się w gospodarkę o obiegu zamkniętym
 • Gwarancja bezpieczeństwa i zgodności z przepisami
 • Odzyskiwanie produktów chemicznych i mineralnych, rozpuszczalników, soli, metali, szkła, itd.

Zarządzanie odpadami niebezpiecznymi 

Zapewniamy logistykę przetwarzania odpadów niebezpiecznych w ramach operacji rozbiórki i remediacji:

 • Zabezpieczenie operacji za pośrednictwem naszego systemu logistycznego
 • Gwarantowanie bezpieczeństwa ludzi i zapobieganie ryzyku
 • Redukcja wpływu na środowisko poprzez optymalizację sortowania, przechowywania i transportu odpadów niebezpiecznych
 • Korzyści z możliwości śledzenia po najlepszej cenie
 • Wybór rozwiązania dostosowanego do każdego typu odpadów

Wykorzystanie czystszych, wielomodalnych środków transportu 

Promujemy alternatywy dla transportu drogowego, w szczególności w zakresie zbiórki odpadów: transport rzeczny lub kolejowy oraz pojazdy elektryczne:

 • Optymalizacja wydajności logistycznej (1 statek = 16 ciężarówek)
 • Redukcja emisji CO2 
 • Korzyści płynące z systemu monitorowania obejmującego cały łańcuch logistyczny
 • Redukcja ryzyka wypadku

Zapewnienie bezpiecznego ponownego wykorzystania gleby odkażonej in situ 

Wykorzystujemy odpowiednie technologie obróbki w celu remediacji zanieczyszczonych gleb w oparciu o wszechstronne analizy i testy:

 • Ocena i zarządzanie ryzykami zgodnie z ograniczeniami regulacyjnymi
 • Oczyszczanie środowiska
 • Przekształcanie aktywów, które osiągnęły koniec okresu eksploatacji, w odtworzony ekosystem
 • Korzystanie z pełnego zakresu usług i technologii w celu remediacji gleby i przywrócenia zwierciadła wód

Remediacja gleby z wykorzystaniem dedykowanej platformy przetwarzania 

Przeprowadzamy remediację gleby w lokalizacji z wykorzystaniem dedykowanej platformy

 • Redukcja potrzebnego czasu i przestrzeni poprzez outsourcing przetwarzania zanieczyszczonej gleby
 • Optymalizacja odzyskiwania gleby poprzez wykorzystanie odpowiednich procesów przetwarzania
 • Korzyści z możliwości śledzenia odpadów w całym procesie
 • Outsourcing przetwarzania i odzyskiwania na dedykowane platformy oczyszczania gleb, np. NEOTER®

Remediacja zwierciadła wód gruntowych

Oczyszczamy zanieczyszczone zwierciadła wód, aby zapewnić całkowitą remediację lokalizacji:

 • Korzyści płynące z najodpowiedniejszych i ekonomicznych technik, z zastosowaniem szerokiego zakresu rozwiązań przetwarzania do zanieczyszczonego zwierciadła wody
 • Zapewnianie przywracania właściwego stanu środowiska i naprawy ekologicznej
 • Wykorzystanie odkażonego zwierciadła wód do przywrócenia zasobów wody do środowiska naturalnego lub do wykorzystania w przemyśle
 • Poprawa wydajności studni na potrzeby remediacji zwierciadła wód
 • Utrzymywanie stałej, zrównoważonej ekologicznie jakości wody

Zapewnianie usuwania niewybuchów i niewypałów (UXO) 

Zapewniamy bezpieczne oczyszczenie gleby zanieczyszczonej materiałami wybuchowymi:

 • Remediacja gleby zawierających materiały lub obiekty wybuchowe w obszarach miejskich lub w lokalizacjach wojskowych
 • Przywracanie odpowiedniego stanu gleby i przygotowanie lokalizacji do przyszłego wykorzystania
 • Korzyści płynące z gwarantowanego bezpieczeństwa, specjalistycznej wiedzy i zgodności z przepisami
 • Korzyści płynące z wszechstronnego rozwiązania obejmującego diagnozę obecności materiałów wybuchowych, sortowanie, spalanie, utylizację amunicji na miejscu i usuwanie min

Remediacja PCB 

Oferujemy rozwiązania umożliwiające zapewnienie zgodności z postanowieniami Konwencji Sztokholmskiej przyjętej przez UE, dotyczącej eliminacji PCB do 2025 r.

 • Zapewnienie bezpiecznego recyklingu i utylizacji transformatorów zanieczyszczonych PCB
 • Usunięcie potencjalnych zanieczyszczeń środowiskowych w ramach bezpiecznego procesu odzyskiwania dla sprzętu zanieczyszczonego PCB
 • Kontrola utylizacji transformatorów, dla których zakończył się okres eksploatacji, w ścisłej zgodności z przepisami
 • Korzystanie z wszechstronnej obsługi, od odbioru sprzętu do odzyskiwania

Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: kontakt@suez.com
Najpopularniejsze wyszukiwane słowa
GÓRA