Wydajność ekonomiczna i środowiskowa

W obecnych czasach zrównoważony rozwój ekonomiczny wiąże się w wydajnością środowiskową. Producenci muszą kontrolować swój wpływ na środowisko, aby chronić swoja produkcję. Jako ekspert w zakresie cykli wody i odpadów oraz zarządzania energią, SUEZ zapewnia innowacyjne rozwiązania w zakresie poprawiania wydajności ekonomicznej i środowiskowej.
Zrównoważony wzrost

Gwarantowanie zrównoważonego wzrostu i różnicowania

W miarę jak zasoby stają się coraz bardziej ograniczone, a regulacje surowsze, firmy produkcyjne muszą pogodzić swoje cele w zakresie wydajności ekonomicznej i środowiskowej. Obecnie wydajność środowiskowa zapewnia prawdziwą przewagę konkurencyjną w kategoriach zróżnicowania i zrównoważonego wzrostu.

Poprawienie wydajności ekonomicznej i środowiskowej twojej działalności gwarantuje ci:

 • Zwiększenie sprzedaży dzięki poprawie wizerunku twojej firmy oraz zapewnieniu odpowiedniej odpowiedzi na oczekiwania twoich klientów końcowych
 • Większą produktywność dzięki zoptymalizowaniu inwestycji i kosztów operacyjnych 
 • Lepsze zarzadzanie ryzykiem dzięki zabezpieczeniu produkcji: zarządzanie zasobami i ochrona, zgodność regulacyjna, kontrolowany wpływ na środowisko.

 

Od początkowej diagnozy do wdrożenia odpowiednich rozwiązań, SUEZ dzieli się z partnerami swoimi umiejętnościami i wiedzą dotyczącą zarządzania wodą, odpadami i energią, aby pomóc firmom w osiągnięciu ich celów w zakresie wydajności ekonomicznej i środowiskowej.


Ocena wydajności

Ocena wydajności twojego łańcucha wartości

Jako ekspert w zakresie poprawiania wydajności, SUEZ rozwinął wiele multidyscyplinarnych umiejętności w obszarze wody, odpadów, energii, bioróżnorodności mobilności, itd. Projektujemy i wdrażamy innowacyjne plany doskonalenia w celu optymalizacji produktywności poprzez pogodzenie celów ekonomicznych i wpływu na środowisko. 

Ocena ilościowa wydajności twoich produktów i usług

SUEZ opracował skuteczne narzędzia w oparciu o analizę cyklu życia, umożliwiające interesariuszom z sektora publicznego i prywatnego ocenę wydajności środowiskowej ich działalności w całym łańcuchu wartości.
Przykładem takiego podejścia jest Waterlily®, narzędzie do ilościowego określania zużycia wody przez cykl wody dla zakładu przemysłowego, produktu lub miasta.

Porównanie wpływu na środowisko różnych zakładów przemysłowych lub produktów

Nasze narzędzia do mierzenia wpływu na środowisko zapewniają ogólną ocenę aktualnej wydajności w kategoriach obowiązujących regulacji, praktyk i standardów. Ocena ta umożliwia nam przeprowadzenie analizy porównawczej różnych scenariuszy w celu zidentyfikowania najlepszych praktyk/przyjęcia podejścia opartego na ekoprojekcie.

Ustalanie nakierowanych celów w zakresie wydajności

Początkowa ocena pozwala ci zidentyfikować i ustalić optymalne i realistyczne założenia środowiskowe z jasnymi celami, przekształcane w szczegółowe i określone ilościowo założenia, oraz dobrze uzasadnione stanowisko w zakresie tych celów.

Zakłady przemysłowe

Poprawa wydajności zakładów przemysłowych dzięki PerformEE

Metodologia Perform-EE jest dostosowywana do potrzeb i ograniczeń każdego klienta.  Jest ona budowana w oparciu o wiedzę i multidyscyplinarne umiejętności, z których słynie SUEZ i jego jednostki zależne. W ścisłej współpracy z tobą, SUEZ analizuje cele i ograniczenia twojej firmy - cele i wskaźniki odnoszące się do indywidualnego zakładu lub całej Grupy, ograniczenia specyficzne dla danego zakładu i dostosowuje cele zakładu do tych założonych dla Grupy.


Podejście PerformEE pozwala ci posuwać się naprzód krok po kroku, doskonaląc swoją wydajność środowiskową i ekonomiczną, i oferuje różne poziomy interwencji zależnie od dojrzałości twojej firmy:

Identyfikowanie możliwości doskonalenia i definiowanie pragmatycznych scenariuszy osiągania celów

Zgodnie z wewnętrznymi i regulacyjnymi celami i ograniczeniami firmy, SUEZ oferuje wykonalne, odpowiednie i innowacyjne rozwiązania:

 • Woda: optymalizacja zużycia zasobów, procesu związanego z wodą i sprzętem oraz uzdatnianie ścieków 
 • Odpady: sortowanie i zbiórka, odzyskiwanie i recykling
 • Energia: poprawa efektywności energetycznej i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii 
 • Regulacje: przewidywanie ograniczeń regulacyjnych i identyfikowanie ryzyk
 • Bioróżnorodność: kontrolowanie wpływu na środowisko i praca nad ochroną bioróżnorodności.

W oparciu o stałe monitorowanie regulacji środowiskowych i prognozowanie pojawiających się problemów, SUEZ przeprowadza kilka symulacji w celu osiągnięcia przewidywanej sytuacji: definiowanie działań, ocena wpływów, kosztów i oszczędności, itd.

Sporządzenie ekonomicznie określonego ilościowo planu działania

SUEZ pomaga swoim klientom w wybraniu jednego spośród różnych scenariuszy i osiągnieciu założeń w zakresie wydajności: 

 • Określanie priorytetów wdrożenia
 • Wyważenie wydatków inwestycyjnych (Capex) i kosztów operacyjnych (Opex),
 • Wybór działań zależnie od ich wpływu na koszty/redukcję wpływu na środowisko
 • Pozycjonowanie inwestycji i inteligentne zarządzanie na przestrzeni czasu.

Promowanie twoich projektów wśród twoich partnerów

SUEZ pomaga firmom w budowaniu konstruktywnego dialogu pomiędzy zakładem produkcyjnym:

 • Generalne kierownictwo Grupy promuje politykę CSR firmy 
 • Interesariusze regionalni i lokalni tworzą synergie swoich celów i polityk regionalnych (Agenda 21, Plan rozwoju i zarządzania wodą, Regionalny plan ws. klimatu i energii, itd.)

Powierz uznanemu operatorowi zadanie wdrożenia twojego planu działania

SUEZ oferuje spółkom swoje doświadczenie operacyjne w zakresie systemów wody odpadów i energii i zapewnia innowacyjne rozwiązania będące wynikiem przełomowych prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez 400 specjalistów i badaczy na całym świecie, dysponujących rocznym budżetem 74 mln euro.

Uzyskiwanie certyfikatów i standardów w celu promowania twoich polityk środowiskowych

SUEZ pomaga swoim klientom występować o certyfikaty i świadectwa: CDP, GRI, ISO 26000.

Wprowadzanie dążenia do doskonałości we wszystkich twoich zakładach

W celu udoskonalenia analizy wewnętrznej, wykorzystania najlepszych praktyk i zdefiniowania 
Kontakt
Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: kontakt@suez.com