Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów

Charakterystyka niektórych typów odpadów oznacza, że nie nadają się one do recyklingu. Aby bezpiecznie przechowywać resztkowe odpady, SUEZ opracował zaawansowane przemysłowe know-how. Projektujemy i obsługujemy obiekty służące do przechowywania resztkowych odpadów niebezpiecznych i niesklasyfikowanych jako niebezpieczne, zapewniające zarządzanie nimi w sposób przyjazny dla środowiska.. 
Bezpieczne przechowywanie

Gwarantowane bezpieczne przechowywanie odpadów resztkowych

SUEZ zapewnia rozwiązania w zakresie przechowywania odpadów resztkowych dostosowane do każdego wytworzonego strumienia odpadów, zgodnie z regulacjami:

  • Odpady niesklasyfikowane jako niebezpieczne (resztkowe zwykłe odpady przemysłowe, odpady organiczne i nienadające się do ponownego wykorzystania) są poddawane obróbce i przechowywane w obiektach służących do przechowywania odpadów niesklasyfikowanych jako niebezpieczne.
  • Odpady niebezpieczne są stabilizowane i następnie przechowywane w specjalnych jednostkach pod ścisłym nadzorem.

Nasze rozwiązania dla kilku strumieni odpadów:

Konsultacje

Doradztwo naszych specjalistów i chemików w zakresie identyfikacji, pakowania i transportowania odpadów zgodnie z aktualnymi regulacjami. 

Optymalna utylizacja odpadów niesklasyfikowanych jako niebezpieczne

Nasze obiekty służące do przechowywania odpadów niesklasyfikowanych jako niebezpieczne korzystają ze sprzętu wyższego poziomu niż wymagany przez regulacje, w szczególności w zakresie eliminowania wycieków. Są one zaprojektowane tak, by gromadzić wszelkie odpady powstające w wyniku degradacji (odpady płynne, biogaz).

Stabilizacja odpadów niebezpiecznych na potrzeby przechowywania

Nasze obiekty służące do przechowywania odpadów niesklasyfikowanych jako niebezpieczne korzystają ze sprzętu wyższego poziomu niż wymagany przez regulacje, w szczególności w zakresie eliminowania wycieków. Są one zaprojektowane tak, by gromadzić wszelkie odpady powstające w wyniku degradacji (odpady płynne, biogaz).

Przetwarzanie toksycznych odpadów w niewielkich ilościach

Rozwiązania SUEZ umożliwiają ci obróbkę i przechowywanie niewielkich ilości odpadów niebezpiecznych w różnych opakowaniach.

Możliwość śledzenia i przechowywania twoich odpadów niebezpiecznych w sposób całkowicie bezpieczny

Obiekty do przechowywania odpadów niebezpiecznych posiadają wzmocniony system zamykania: bariery zabezpieczające (warstwa gliny, geomembrana, geowłóknina), procedury śledzenia i codzienne kontrole gwarantują bezpieczeństwo przechowywania.
Odzyskiwanie odpadów

Odzyskiwanie odpadów resztkowych, pozwalające zredukować twoje koszty i chronić środowisko

Obiekty służące do przechowywania odpadów niebezpiecznych i niesklasyfikowanych jako niebezpieczne zaprojektowane przez SUEZ posiadają certyfikat ochrony środowiska (ICPE). Opracowujemy i wdrażamy liczne technologie specjalnie zaprojektowane do optymalizacji przechowywania odpadów resztkowych: przekształcanie odpadów w energię, oczyszczanie ścieków i substancji zanieczyszczających, praktyczne operacje mające na celu ochronę środowiska w lokalizacjach.
Nasze rozwiązania w zakresie odzyskiwania odpadów resztkowych:

Izolowanie możliwych do odzyskania odpadów resztkowych

Mechaniczne i biologiczne sposoby  obróbki odpadów zaprojektowane przez SUEZ dopuszczają niewielką ilość odpadów resztkowych, które mogą być wciąż odzyskane z początkowego strumienia do końcowej separacji: odpady resztkowe z gospodarstwa domowego, surowce wtórne (metale, tworzywa sztuczne, drewno, itd.), materiały, które można wykorzystać do produkcji stałych paliw wtórnych (SRF). Część twoich odpadów resztkowych jest zatem odzyskiwana, a nie przechowywana lub spalana. 

Wkład w transformację energetyczną

Przechowywanie twoich odpadów resztkowy produkuje biogaz, który jest przechwytywany i odzyskiwany w formie energii elektrycznej lub ciepła. Energia ta może zasilać lokalizację przechowywania odpadów lub zostać wprowadzona do publicznej sieci dystrybucji gazu.

Bezpieczne uzdatnianie ścieków

Każda komórka przechowywania odpadów resztkowych jest wyposażona w sieć odprowadzania, umożliwiającą gromadzenie płynów powstających podczas biodegradacji odpadów. Te odcieki są poddawane obróbce w oczyszczalniach ścieków, by uniknąć przedostania się jakichkolwiek toksycznych substancji do środowiska naturalnego. 

Ochrona bioróżnorodności

SUEZ wykracza poza aktualne regulacje w zakresie ochrony bioróżnorodności. Obiekty przechowywania odpadów resztkowych podlegają analizie wpływu, włączając ocenę czułości środowiska, wdrożenie praktycznych środków unikania, redukcji lub kompensacji wpływów generowanych przez lokalizację. Badanie to jest przeprowadzane przed otwarciem lub rozbudowaniem każdej lokalizacji.


Każda pełna komórka przechowywania odpadów jest nakrywana uszczelnioną pokrywą i umieszczana tak, by wtapiała się w otoczenie lokalizacji. SUEZ rozwija specjalne partnerstwa z Muzeum Historii Naturalnej, regionalnymi Parkami i LPO (Bird Protection League) w celu zagwarantowania ochrony gatunków występujących w środowisku naturalnym w pobliżu lokalizacji przechowywania.

Monitorowanie długoterminowego przechowywania

Każde wysypisko we Francji jest monitorowane przez co najmniej 30 lat o zakończenia operacji. Ścieki płynne lub gazowe generowane przez odpady są uzdatniane w zgodzie z aktualnymi regulacjami, a zakładanie wysypisk jest kontrolowane.  Regularne analizy i próbkowanie pozwala kontrolować wpływ na powietrze, wodę gruntową i powierzchniową w celu monitorowania ewolucji środowiska naturalnego.
Skontaktuj się z nami
Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: kontakt@suez.com