Skip to main content

Rozbiórka obiektów i remediacja

SUEZ dokonuje rozbiórki obiektów przemysłowych w fazie końca życia i przeprowadza remediację gleby i zwierciadła wody. Celem jest osiągnięcie optymalnych poziomów odzysku i ponownego wykorzystania. Od obróbki zanieczyszczonej gleby do usuwania niewybuchów i niewypałów (UXO), SUEZ zapewnia firmom swoją specjalistyczną wiedzę, aby zapewnić zgodność regulacyjną, ponowne wykorzystanie aktywów i bezpieczeństwo lokalizacji.
Przygotowanie

Optymalizacja rozbiórki i remediacji

Proces rozbiórki i remediacji jest przygotowywany na podstawie rygorystycznej procedury na kilku kluczowych etapach.

Rygorystyczne podejście

Do rozbiórki i remediacji obiektu wykorzystujemy rygorystyczne podejście obejmujące kilka kluczowych kroków.

 • Diagnostyka: wcześniejszy audyt ryzyk, zakresu projektu oraz zasobów ludzkich i technicznych, które trzeba zmobilizować, aż do zdefiniowania planu zapobiegania
 • Usuwanie odpadów niebezpiecznych: identyfikacja, sortowanie i przygotowanie odpadów do transportu
 • Przekazanie do odpowiednich strumieni odzyskiwania i obróbki
 • Zarządzanie wyłączeniem zakładu: demontaż sprzętu i budynku

Pełna kontrola nad rozbiórką i transformacją lokalizacji

Umożliwiamy ci optymalizację zarządzania pracami związanymi z rozbiórką i dekontaminacją:

 • Oparcie projektu rozbiórki na globalnej strategii
 • Zapewnienie całościowego bezpieczeństwa i zgodności lokalizacji prac z przepisami
 • Przygotowanie miejsc pracy przy pełnym zrozumieniu związanych z nimi wyzwań: określenie strategii, przygotowanie lokalizacji, diagnoza techniczna
 • Działania związane z prowadzeniem i optymalizacją: organizacja lokalizacji, zarządzanie prawne i administracyjne, zarządzanie projektem
 • Analiza i zarządzanie wpływem prac na środowisko w lokalizacji

Zapewnienie bezpieczeństwa i możliwości śledzenia

Gwarantujemy bardzo ścisłe monitorowanie warunków BHP w naszych lokalizacjach realizujących oczyszczanie.

 • Jednorazowe lub ciągłe testowanie atmosfery pracy
 • Dostarczanie wyposażenia ochronnego
 • Indywidualne monitorowanie każdego z członków zespołu pracującego w lokalizacji
 • Analiza, sortowanie i możliwość wyboru kanałów
 • Pełna możliwość śledzenia wszystkich odpadów wyprodukowanych w lokalizacji

Odzyskiwanie

Łączenie rozbiórki i odzysku odpadów

Rozbiórka i remediacja terenu obejmuje monitorowanie odpadów w czasie rzeczywistym, zarządzanie odpadami niebezpiecznymi i recykling odpadów, które moga być wykorzystane jako nowe zasoby.

Monitorowanie odpadów w czasie rzeczywistym

Wdrażamy cyfrowe systemy śledzenia odpadów, by zapewnić:

 • Monitorowanie strumieni odpadów w czasie rzeczywistym (zbiórka, przetwarzanie, odzyskiwanie)
 • Przegląd twoich danych i analizy, zarządzanie fakturowaniem, jak również monitorowanie kwestii regulacyjnych i administracyjnych z wykorzystaniem naszych platform cyfrowych

Zapewnianie bezpiecznej remediacji poprzez czyszczenie przemysłowe

Nasze wyrafinowane, nieinwazyjne metody czyszczenia ograniczają ryzyko dla zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska.

Recykling złożonych produktów

Nasze procedury umożliwiają odzyskiwanie materiałów o wystarczającej jakości, aby można było je ponownie wykorzystać w przemysłowych procesach produkcji:

 • Przestrzeganie wymogów w zakresie recyklingu, określonych przez regulacje: 50 do 80 % dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i 95 % w przypadku wycofywanych z eksploatacji pojazdów
 • Zarządzanie złożonymi odpadami: odpady złożone z różnych materiałów i zawierające produkty niebezpieczne (gaz, kleje, rozpuszczalniki i farbę)

Zarządzanie odpadami niebezpiecznymi

Zapewniamy logistykę przetwarzania odpadów niebezpiecznych w ramach operacji rozbiórki i remediacji:

 • Zabezpieczenie operacji za pośrednictwem naszego systemu logistycznego
 • Gwarantowanie bezpieczeństwa ludzi i zapobieganie ryzyku
 • Redukcja wpływu na środowisko poprzez optymalizację sortowania, przechowywania i transportu odpadów niebezpiecznych
 • Korzyści z możliwości śledzenia po najlepszej cenie
 • Wybór rozwiązania dostosowanego do każdego typu odpadów

Recykling metalu i szkła

Oferujemy rozwiązania w zakresie recyklingu metalu i szkła w celu przekształcania odpadów w zasoby:

 • Optymalizacja i ochrona zasobów
 • Produkcja surowców zamiennych
 • Zapewnienie bezpiecznych dostaw materiałów i cięcie kosztów
 • Oszczędzanie energii i przyczynianie się do budowania gospodarki o obiegu zamkniętym

Wytwarzanie surowców wtórnych

Zarządzamy handlem surowcami wtórnymi w sieciach europejskich:

 • Ustandaryzowana jakość dostosowana do procesu klienta
 • Ciągła produkcja i stałe dostawy
 • Specjalistyczna wiedza w zakresie zbiórki, sortowania, pakowania i produkcji

Optymalizacja logistyki poprzez łączenie dostaw i zbiórki

Optymalizujemy logistykę poprzez łączenie dostaw materiałów i zbiórki odpadów:
 • Minimalizacja wpływu na środowisko
 • Redukcja odległości, kosztów, czasu i ryzyk związanych z transportem
 • Optymalizacja ładunków ciężarówek
 • Wykorzystywanie dostosowanych, łatwych w obsłudze kontenerów

Wykorzystanie czystszych, wielomodalnych środków transportu

Promujemy wykorzystanie alternatyw dla transportu drogowego, w szczególności w zakresie zbiórki odpadów, takich jak transport rzeczny, kolejowy lub pojazdy elektryczne:

 • Optymalizacja wydajności logistycznej (1 statek = 16 ciężarówek)
 • Redukcja emisji CO2
 • System monitorowania w całym łańcuchu logistycznym
 • Redukcja ryzyka wypadku

Remediacja

Tworzenie warunków dla drugiego życia

Procesy remediacji można prowadzić w miejscu, w którym znajdują się zanieczyszczone gleby lub poza terenem. Niezależnie od tego, czy traktujemy skażone gleby, czy też zarządzamy zanieczyszczeniami pirotechnicznymi, nasi eksperci działają w celu rekultywacji zanieczyszczonych miejsc i gleb, tworząc warunki do drugiego życia.

Usuwanie niewybuchów i niewypałów (UXO)

Nasza wiedza ma zastosowanie również do sektora obrony, posiadamy wyspecjalizowane zespoły ekspertów ds. ładunków wybuchowych i niszczenia amunicji wybuchowej (EOD):

 • Audyt lokalizacji
 • Niszczenie obiektów
 • Zbierane i identyfikacja wykrytych celów
 • Rozbijanie amunicji
 • Rozbiórka budynków

Zastosowanie odpowiedniej techniki remediacji

Oferujemy różne procesy dekontaminacji, odpowiednie dla typów zanieczyszczenia oraz konfiguracji lokalizacji: 

 • Remediacja in situ
 • Remediacja wydobytej gleby poza lokalizacją: platformy obróbki do uzdatniania i odzyskiwania zanieczyszczonej gleby, która jest następnie ponownie wykorzystywana (Neoter®)
 • Gleba bez wykopywania (standardowe procedury: wentylacja, biowentylacja, napowietrzanie)
 • Wydobyta gleba: obróbka biologiczna (biopryzma), ulatnianie zanieczyszczeń (Volatilis®), lub wstępna obróbka w lokalizacji (przesiewanie, rozbijanie, Rotalis®, Mecalis®, przemywanie, itd.)
 • Jednoczesna obróbka gleby, zwierciadła wody i unoszącej się materii (opatentowana specyficzna procedura E.T.P.®)
 • Usuwanie zanieczyszczeń chlorowych (innowacyjne techniki oksydacji in situ, Oxidis® lub w przypadku biodegradacji beztlenowej, Bionappe®)

Odzyskiwanie zanieczyszczonych gleb

Aby najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów, zaprojektowaliśmy platformę Neoter®, umożliwiającą ponowne wykorzystanie zanieczyszczonej gleby:

 • Optymalizacja transportu, obróbki i kosztów
 • Maksymalizacja odzysku gleby
 • Wstępna obróbka (przesiewanie, rozbijanie, oddzielanie faz)
 • Biocentre® (proces wykorzystywania naturalnego oddziaływania mikroorganizmów do naturalnego rozbijania zanieczyszczeń)
 • Odzyskiwanie zanieczyszczonej gleby w postaci alternatywnych produktów na potrzeby prac budowlanych (podłoże drogi, wypełnienia, itd.), materiałów do przykrywania miejsc składowania odpadów lub materiałów do produkcji prefabrykatów betonowych.

Remediacja zwierciadła wód gruntowych

Oczyszczamy zanieczyszczone zwierciadła wód, aby osiągnąć całkowitą remediację lokalizacji:

 • Szeroki zakres rozwiązań przetwarzania do zanieczyszczonego zwierciadła wody
 • Przywracanie właściwego stanu środowiska i naprawa ekologiczna
 • Wykorzystanie odkażonego zwierciadła wód do przywrócenia zasobów wody do środowiska naturalnego lub do wykorzystania w przemyśle
 • Poprawa wydajności studni na potrzeby dekontaminacji zwierciadła wód
 • Utrzymywanie stałej, zrównoważonej ekologicznie jakości wody

Remediacja PCB

Oferujemy rozwiązania umożliwiające zapewnienie zgodności z postanowieniami Konwencji Sztokholmskiej przyjętej przez UE, dotyczącej eliminacji PCB do 2025 r.

 • Zapewnienie bezpiecznego recyklingu i utylizacji transformatorów zawierających PCB
 • Eliminacja potencjalnych zanieczyszczeń środowiskowych w ramach bezpiecznego procesu odzyskiwania dla sprzętu zanieczyszczonego PCB
 • Kontrola utylizacji transformatorów, dla których zakończył się okres eksploatacji, w ścisłej zgodności z przepisami
 • Wszechstronna obsługa, od odbioru sprzętu do odzyskiwania

Odzyskiwanie odpadów niebezpiecznych

Oferujemy odpadom niebezpiecznym drugie życie, odzyskując surowce wtórne i energię wyprodukowaną podczas utylizacji tych odpadów: 

 • Redukcja śladu ekologicznego
 • Zachowywanie i optymalizacja zasobów
 • Zwiększenie wartości twojej marki poprzez zaangażowanie się w gospodarkę o obiegu zamkniętym
 • Gwarancja bezpieczeństwa i zgodności z przepisami
 • Odzyskiwanie produktów chemicznych i mineralnych, rozpuszczalników, soli, metali, szkła, itd.

Przekształcanie odpadów w paliwa alternatywne

Nasze rozwiązania umożliwiają nam zoptymalizowanie przetwarzanie wspólne i recykling poprzez przekształcanie odpadów w paliwa alternatywne: 

 • Produkcja paliwa poprzez wspólne spalanie odpadów płynnych i stałych odpadów olejowych, zastępujących paliwa kopalne
 • Optymalizacja kosztów poprzez redukcję kosztów energii
 • Zredukowanie wpływu na środowisko i emisji CO2
 • Poprawa wydajności zasobów poprzez włączenie się w gospodarkę o obiegu zamkniętym
Nasze referencje

Oni nam zaufali

Blisko współpracujemy z naszymi klientami, by wspólnie określać najlepsze rozwiązania.

Skontaktuj się z nami
Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: kontakt@suez.com
Najpopularniejsze wyszukiwane słowa
GÓRA