Gospodarka wodna odpowiadająca ludzkim i środowiskowym wyzwaniom stojącym przed wyspą Bora-Bora

W 1990 r. stały wzrost zużycia wody pitnej i ilości ścieków generowanych przez rozwijający się przemysł turystyczny skłonił władze Bora-Bora do rozpoczęcia realizacji dużego projektu. Jego celem było dostosowanie gospodarki wodnej na wyspie do zmieniających się obecnych i przyszłych potrzeb mieszkańców. Zadaniem Grupy SUEZ była koordynacja wszystkich usług związanych z wodą pitną, kanalizacją i recyklingiem ścieków. Przyjęte rozwiązanie, przeznaczone dla całego cyklu gospodarki wodnej, stało się podstawą strategii ochrony środowiska naturalnego realizowanej w tym przepięknym, naturalnym raju.
Misja

Zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi na Bora-Bora

Bora-Bora, wyspa w Polinezji Francuskiej, od trzech dekad boryka się ze stale rosnącym zużyciem wody pitnej i trudnościami w odprowadzaniu ścieków. Powody ku temu są następujące:

  • spadek opadów, zwłaszcza od 2000 r.,
  • rozwój turystyki,
  • wzrost liczby ludności.

W 1990 r. władze wyspy rozpoczęły realizację dużego projektu na rzecz zrównoważonej i trwałej gospodarki wodnej. Poprzez partnerstwo publiczno-prywatne wyspa chciała stworzyć system usług dostarczania wody pitnej, następnie system kanalizacyjny i uzdatniania wody, a na koniec wdrożyć recykling oczyszczonych ścieków.

Jak wygląda mapa drogowa opracowana przez Grupę SUEZ? Zarządzanie wszystkimi usługami związanymi z wodą pitną i ściekami w celu osiągnięcia doskonałości środowiskowej, aby zachować wspaniały raj naturalny, jakim jest Bora Bora.

10,000
mieszkańców korzystających z usług wodno-kanalizacyjnych
7
luksusowych hoteli w 2017 roku
200,000
turystów odwiedzających wyspę co roku 
Nasza odpowiedź

Odpowiedzialne zarządzanie usługami wodno-kanalizacyjnymi

W ramach dwóch umów o zarządzanie zasobami wodnymi, firma Polynésienne des Eaux - spółka zależna SUEZ - zobowiązuje się do:

  • produkcji i dystrybucji wody pitnej na wyspach,
  • odbioru i oczyszczania wszystkich ścieków,
  • recyklingu oczyszczonych ścieków i osadów z oczyszczalni ścieków.

Zachowanie naturalnych zasobów świeżej wody dzięki technologii odsalania

Wody pitna jest pozyskiwana z 16 odwiertów zlokalizowanych wokół wyspy. Aby zachować słodką wodę zwierciadła wód podziemnych, w latach 2001, 2006 i 2007 Polynésienne des Eaux wybudowała trzy dodatkowe zakłady odsalania wody. Wdrożono również szereg ważnych działań w celu optymalizacji wydajności sieci dystrybucyjnych, aby uniknąć marnotrawstwa zasobów.


Modernizacja systemu kanalizacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom i turystom wysokiej jakości wody w kąpieliskach
Bora Bora jest jedyną polinezyjską prowincją, która posiada system oczyszczania ścieków - włącznie z „motu” (małymi wyspami) połączonymi podwodnymi rurami. Dzięki wdrożeniu trzeciego stopnia oczyszczania i zastosowaniu technologii ultrafiltracji membranowej, La Polynésienne des Eaux produkuje wysokiej jakości wodę z recyklingu.


Recykling uzdatnionej wody w gospodarce obiegowej

Woda filtrowana w technologii ultrafiltracji membranowej jest powszechnie wykorzystywana do nawadniania parków i ogrodów, gaszenia pożarów i produkcji betonu. W ten sposób unika się wykorzystywania do tych celów wody pitnej. La Polynésienne des Eaux poddaje również recyklingowi osady ściekowe wytwarzane przez oczyszczalnie ścieków dzięki kompostowaniu w trzcinowiskach. Uzyskany w tym procesie kompost jest w całości wykorzystywany do nawożenia gleby.

Wyniki

Od 25 lat władze Bora Bora Bora wdrażają politykę rozwoju ukierunkowaną na innowacje technologiczne, dzięki którym mieszkańcy i turyści z całego świata mogą korzystać ze słodkiej wody wysokiej jakości w zdrowym środowisku, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przez ostatnie 15 lat wysiłki te były nagradzane prestiżową nagrodą „Pavillon Bleu", przyznawaną za działania na rzecz doskonałej jakości środowiska i zrównoważonego rozwoju turystyki.


Dzięki zdalnemu zarządzaniu, segmentacji sieci i systematycznemu wykrywaniu nieszczelności (w skali roku to 130.000 m3 zaoszczędzonej wody), standardy dystrybucji wody na Bora Bora Bora znacznej poprawie.

Wysoka jakość recyrkulacji wody przez membrany ultrafiltracyjne doprowadziła do wzrostu zapotrzebowania na wodę z 60 m3/dobę do 300 m3/dobę:

  • do różnych zastosowań (podlewanie parków i ogrodów, sprzątanie przemysłowe, mycie łodzi itp.)
  • z dużymi korzyściami ekonomicznymi i społecznymi.
3,000
m3/dobę
wody produkowanej w procesie odsalania wody morskiej z wykorzystaniem odwróconej osmozy
1,200
m3/rocznie
kompostu wyprodukowanego z osadów z oczyszczalni ścieków
85,000
m3/rocznie
wody recyrkulowanej