Zaopatrywanie platformy chemicznej w Roussillon w lokalną, ekologiczną, zrównoważoną i konkurencyjną energię

Zakład SUEZ ROBIN produkuje lokalną, ekologiczną, zrównoważoną i konkurencyjną energię z odpadów drzewnych nienadających się do recyklingu, zaopatrując w nią 15 zakładów na platformie chemicznej w Roussillon, wspierając ich w procesie transformacji energetycznej.
Misja

Ograniczenie emisji CO2 oraz wykorzystywanie co najmniej 20% energii odnawialnej do zasilania platformy

Platforma chemiczna w Roussillon jest największą tego rodzaju platformą we Francji. Na terenie zakładu znajduje się 16 wyspecjalizowanych firm chemicznych, w tym kilku gigantów z tego sektora, takich jak Novapex, Blue Star, Adisseo i Solvay. 

 

150-hektarowy obiekt, utworzony w 1915 roku, jest przeznaczony do produkcji chemikaliów i zużywa co roku ilość energii odpowiadającą miastu liczącemu 150 000 mieszkańców. Do 2014 roku źródła energii wykorzystywane przez zakład obejmowały głównie gaz (1,2 TWh/rok), węgiel (100 000 ton/rok) oraz 0,5 TWh energii elektrycznej.

 

W 1999 roku w obiekcie utworzono Osiris GIE (zgrupowanie interesów gospodarczych) i określono ambitne cele: ograniczenie emisji CO2 zakładu o 20% do 2020 r. oraz wykorzystywanie co najmniej 20% energii odnawialnej, w tym biomasy, do produkcji pary na potrzeby przedsiębiorstw przemysłowych.

 

W ramach swojej oferty dotyczącej ochrony zasobów, GIE zwrócił się do kilku specjalistów ds. ochrony środowiska, w tym SUEZ, który już był aktywny na platformie od kilku lat.

 

Dążąc do realizacji celu dywersyfikacji źródeł energii i ograniczenia zużycia energii pozyskiwanej ze źródeł kopalnych, w 2014 roku GIE formalnie zwróciło się do SUEZ o wsparcie transformacji energetycznej poprzez podpisanie 15-letniej umowy.

1.2
TWh/rocznie
początkowe zużycie gazu przez platformę
-20
% CO2
cel platformy na rok 2020
150
hektarów
całkowita powierzchnia obiektu
Nasze rozwiązanie

Zmniejszyć udział energii ze źródeł kopalnych dzięki odzyskiwaniu wcześniej niewykorzystywanej biomasy

SUEZ zaproponował poprawę bilansu węglowego platformy i zużycia energii poprzez zbudowanie instalacji produkującej zieloną i odnawialną energię. Ten nowy zakład stworzył szereg istotnych możliwości dla GIE.

Produkcja energii z niewykorzystanej lokalnej biomasy

Odzyskiwanie niepodlegających recyklingowi zasobów z biomasy drzewnej, niepodlegającego recyklingowi papieru lub odpadów drewnianych (drewno niesklasyfikowane jako niebezpieczne i drewno impregnowane), które były wcześniej zakopywane lub pozostawały niewykorzystane. W oparciu o model gospodarki o obiegu zamkniętym, instalacja odzyskująca jest w stanie przetworzyć 50000 ton/rocznie biomasy składającej się z kilku rodzin niewykorzystanych odpadów w zasoby: 

  •  +/- 15,000 ton papieru niepodlegającego recyklingowi 
  •  +/- 15,000 ton wycofanego z eksploatacji drewna niesklasyfikowanego jako niebezpieczne 
  •  +/- 15,000 ton impregnowanego drewna odpadowego
  • +/- 10,000 ton odpadów stałych zawierających biomasę

 
Te odpady biomasy zostały zgromadzone głównie w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w promieniu 150 km od obiektu, zwiększając tym samym zalety środowiskowe procesu.

Poprawa efektywności energetycznej produkcji pary za pomocą technologii złoża fluidalnego

Ten wariant technologiczny optymalizuje wydajność produkcji pary. Ponad 85% energii zawartej w paliwach jest przekształcane w czystą parę, co zapewnia moc produkcyjną przekraczającą 21 MW. Dzięki produkcji wynoszącej 30 ton/godz. zakład jest w stanie zaspokoić 15% potrzeb energetycznych platformy, która zużywa 180 ton/godz.

Uzdatnianie oparów generowanych przez zakład w celu poprawy jakości emisji do atmosfery

Ponieważ opary wytwarzane podczas spalania są kwaśne i zawierają substancje zanieczyszczające, muszą być przetwarzane dwuetapowo: 

  • w kotle, w celu usunięcia tlenków azotu,
  • za pomocą filtra workowego, który oczyszcza, neutralizuje i przechwytuje substancje zanieczyszczające. Aktywowany węgiel wychwytuje metale ciężkie i dioksyny, podczas gdy wapno neutralizuje kwaśne gazy i przechwytuje tlenki siarki.
Wyniki

Zrównoważone i konkurencyjne partnerstwo

Robin Roussillon to pierwszy zakład SUEZ, który jest w stanie przyjmować różne typy drewna (biomasa i odpady biomasy). Jest to także pierwszy zakład przekształcający odpady w energię, wykorzystujący zanieczyszczone drewno, który uzyskał subwencje od ADEME (francuska agencja zarządzania ochroną środowiska i energią). Zasilany drewnem zakład jest również pionierem w branży chemicznej we Francji, w której większość zapotrzebowania na energię jest zwykle zaspokajana z innych źródeł.

Znacząca poprawa wydajności energetycznej i środowiskowej  

SUEZ pomógł platformie w zwiększeniu odsetka wykorzystywanej odnawialnej energii, odpowiadając jednocześnie na wyzwanie związane z ochroną zasobów. Umowa ta zwiększyła wydajność konkurencyjną firm przemysłowych, ponieważ instalacja na dzień dzisiejszy przyczynia się także do osiągnięcia celów w zakresie wydajności środowiskowej:

 

  • na 1 tonę zniszczonych odpadów, proces odzyskuje 2 tony odpadów;
  • na 1 tonę CO2 wyprodukowaną przez działalność platformy, proces umożliwia uniknięcie kolejnych 2 ton CO2;
  • zakład oszczędza 15 000 ton ekwiwalentu ropy rocznie i pozwala uniknąć 56 000 ton emisji CO2, co odpowiada ilości CO2 emitowanej przez 10 000 mieszkańców Francji przez rok;
  • w skali regionu Rodan-Alpy, projekt Robin Roussillon oszczędza jedną tysięczną gazów cieplarnianych produkowanych przez wszystkie sektory w regionie.

 

W ramach projektu utworzono również 12 bezpośrednich i kilka pośrednich miejsc pracy.

30
godzinowy tonaż pary wyprodukowanej i rozdystrybuowanej w obrębie platformy chemicznej
56,000
ton
liczba ton unikniętej emisji CO2
15,000
liczba ton zaoszczędzonego ekwiwalentu ropy