Finansowanie Projektu EfW w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - ITPOK w Poznaniu

Partnerstwo Publiczno-Prywatne to wspólna realizacja przedsięwzięcia, oparta przede wszystkim na podziale zadań i ryzyka pomiędzy Partnerem Publicznym i Partnerem Prywatnym. Każda ze stron ponosi ryzyko, które potrafi kontrolować w najlepszy sposób i każda ze stron uzyskuje korzyści odpowiednie do wykonywanych zadań i zakresu odpowiedzialności.

Misja

Z jednej strony duże potrzeby inwestycyjne, z drugiej ograniczenia budżetowe. Partnerstwo Publiczno-Prywatne może być dla wielu samorządów alternatywą w realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych. Miasto Poznań i SUEZ Zielona Energia od 7 lat realizują pierwszy taki projekt w sektorze gospodarki odpadami.

Odpowiednia alokacja obowiązków w projekcie PPP jest kluczowa do przyciągnięcia renomowanych inwestorów czy też operatorów chętnych do wykonania inwestycji. Niemniej jednak, najważniejszą zaletą pozostaje fakt, iż ostatecznie to Partner Prywatny odpowiada za budowę, finasowanie i wieloletnią eksploatację obiektu objętego Umową PPP. Partner Prywatny dzieli się swoim know-how w określonej Projektem dziedzinie pozostawiając Partnerowi Publicznemu nadzór formalny nad realizacją Umowy PPP i jej zgodności z Ustawą o Finansach Publicznych, przy jednoczesnym braku obciążenia budżetu Samorządu kosztem wybudowania obiektu objętego Umową PPP.

Nasze rozwiązania

Partnerstwo Publiczno-Prywatne dotyczące Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu objęło zaprojektowanie, budowę, finansowanie i eksploatację obiektu, tzw. Formuła DBFO. Formuła ta gwarantuje pełen pakiet korzyści i skutecznych usług, obejmujący uzyskanie pozwoleń, finansowanie kosztów budowy, dostarczenie na czas instalacji spełniającej wymagania BAT, gwarancję trwałości formuł wyznaczania ceny za usługę przy uwzględnieniu ustalonych przez strony mechanizmów i zasad jej zmian (wskaźniki makroekonomiczne), gwarancję dostępności, a także skuteczne zarządzanie zakładem.

Wzajemne relacje Partnerów precyzuje wieloletnia Umowa wraz z Mechanizmem Wynagradzania, pozwalająca stronie publicznej nie tylko na sprawowanie kontroli, ale i długofalowe planowanie wpływu kosztów ponoszonych na rzecz Partnera Prywatnego na tę część działalności samorządu. Wynagrodzenie Partnera Prywatnego zostało wyliczone w oparciu o szacowane koszty eksploatacji instalacji, w podziale na koszty stałe i koszty zmienne w tym obsługę zadłużenia. Ważną zaletą pozostaje fakt, iż opisane Mechanizmem Wynagradzania wskaźniki rozliczeniowe mogą być zmieniane w trakcie trwania Umowy PPP wyłącznie o wielkości wynikające ze wskaźników makroekonomicznych.

 

Jeszcze na etapie wyboru Partnera Prywatnego, Miasto zabezpieczyło się przed ryzykiem wynikającym z niedostatecznie zabezpieczonego finansowania, wymagając przedstawienia przez wszystkich oferentów wiążących warunków finansowania banków i sponsorów. W konsekwencji jedynie wiarygodne finansowo podmioty mogły złożyć prawidłowe oferty w postępowaniu. Środki na realizację ITPOK pochodziły z zasobów własnych udziałowców SUEZ Zielona Energia oraz długoterminowych kredytów, udzielonych przez konsorcjum trzech polskich banków: PKO BP, Pekao S.A. oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Podmioty te zobowiązały się wobec Miasta do sfinansowania przedsięwzięcia zgodnie z wymogami przetargu. Tym samym Miasto nie poniosło żadnych dodatkowych kosztów związanych z budową instalacji. Dodatkowo, kiedy w kwietniu 2015 roku Miasto Poznań otrzymało pozytywną decyzje Komisji Europejskiej w temacie udzielenia finansowania dla projektu ITPOK w wysokości 330 mln PLN, pozyskane środki zastąpiły część kredytów zaciągniętych w bankach, co w efekcie obniżyło finalny koszt inwestycji dla miasta i mieszkańców. Dotacja została przekazana Partnerowi prywatnemu jako tzw. wkład własny, który służył pokryciu wyłącznie kosztów budowy instalacji.

Wyniki

Sposób finansowania ITPOK w Poznaniu jest nowatorski, projekt jest jedną z pierwszych takich inwestycji w Europie. Konstrukcja Umowy PPP została tak przygotowana, aby pozwolić na połączenie środków pochodzących od Partnera Prywatnego oraz z finansowania dłużnego, ze środkami unijnymi. Jednocześnie na etapie przetargu publicznego Partner Prywatny zagwarantował pokrycie kosztów całego finansowania inwestycji co zapewniłoby realizację Projektu nawet w sytuacji braku implementacji środków unijnych.

Dla partnerów bankowych udzielenie finansowania stanowiło duże wyzwanie. Poznański ITPOK był pierwszym w kraju dużym projektem PPP, który dodatkowo przewidywał dofinansowanie z UE, co zwiększało złożoność transakcji. Potencjalni partnerzy finansowi brali pod uwagę takie aspekty, jak doświadczenie Partnera Prywatnego w realizacji podobnych projektów za granicą, wiarygodność finansową Miasta Poznań oraz powiązania kontraktowe.

 

Szczegółowo zaplanowany projekt budowy ITPOK w Poznaniu w formule PPP otrzymał szereg nagród. Złota nagroda European PPP Expertise Centre (EPEC), przyznana w 2014 roku nagrodziła właśnie sposób budowy modelu finansowania projektu. Wybór projektu i przyznanie nagrody uzasadniono modelowym pod względem przyjętej formuły finansowaniem, które łączy zasady project finance (finansowanie dłużne bez regresu) z wykorzystaniem dotacji pochodzącej z Europejskiego Funduszu Spójności. Jednocześnie partner prywatny zabezpiecza 100 procent finansowania inwestycji. Przyznanie i wykorzystanie dotacji skutkować będzie oszczędnościami dla sektora publicznego, a w efekcie dla mieszkańców.

25
-letnia
umowa PPP
100
%
finansowania zagwarantowane przez Partnera Prywatnego
3
polskie banki
w konsorcjum udzielającym kredytów długoterminowych
330
mln zł
dofinansowania ze środków UE