Skip to main content

Optymalizacja zbiórki odpadów w konurbacji Valenciennes we Francji

W 2012 r. władze gminy Valenciennes zwróciły się do SUEZ celem zbiórki i sortowania odpadów. Dzięki lepszej organizacji rund, bardziej nowoczesnym pojazdom i kampaniom uświadamiającym w terenie, SUEZ poprawiła zarządzanie odpadami i spełniła cele budżetowe i środowiskowe wspólnoty.
Misja

Improve waste collection and sorting in Valenciennes to optimise costs

Konurbacja Valenciennes, składająca się z 35 gmin, jest odpowiedzialna za zbieranie i sortowanie wielu odpadów na dużym obszarze geograficznym. Obejmuje to wszystkie odpady z gospodarstw domowych, opakowania, szkło, odpady zielone i kartony dla przemysłu detalicznego.


Celem miasta była optymalizacja zbiórki odpadów w systemie „od drzwi do drzwi” i na dobrowolnych składowiskach odpadów w celu zmniejszenia kosztów i związanego z tym wpływu na środowisko.


Biorąc pod uwagę dodatkowe koszty związane z błędami w sortowaniu, poprawa praktyk sortowania była również priorytetem.
191,600
Liczba mieszkańców wytwarzających odpady do zbiórki.
12,500
ton odpadów nadających się do recyklingu, które mają być sortowane każdego roku.
Nasze rozwiązanie

Połączenie innowacji technicznych z podnoszeniem świadomości lokalnej

W czerwcu 2012 roku miasto Valenciennes powierzyło firmie SUEZ odbiór i sortowanie odpadów z gospodarstw domowych. Cele były dwojakie:
  • optymalizacja organizacji zbiórki odpadów;
  • zmniejszenie liczby błędów sortowania u źródła.
 
Zmniejszenie zużycia paliwa przez samochody do wywozu odpadów
Jeśli chodzi o zbiórkę odpadów, firma SUEZ zreorganizowała rundy zbiórki w celu zmniejszenia liczby przejechanych kilometrów o 15%. Wdrażając systemy odzyskiwania energii z hamulców w samochodach ciężarowych, obniżyliśmy również ich zużycie paliwa, emisję CO2 i poziom hałasu.
 
Podnoszenie świadomości wśród lokalnej ludności
Aby poprawić praktyki sortowania u źródła, wysłaliśmy trzech ekspertów, którzy wyjaśnili użytkownikom wytyczne dotyczące sortowania odpadów. Podczas zbiórki naklejki na pojemnikach wskazują na częste błędy sortowania. Nasi eksperci przeprowadzili również serię wizyt „od drzwi do drzwi”, aby przypomnieć mieszkańcom o tym, jak ważne jest sortowanie ich odpadów i zwrócić uwagę na powszechne błędy, których należy unikać. Aby dotrzeć do maksymalnej liczby mieszkańców, przemawiali również w szkołach, domach spokojnej starości, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych itp. 
 
Zwiększenie komunikacji na temat praktyk sortowania
Użytkownicy mają teraz dostęp do strony internetowej, na której znajdują się wszystkie potrzebne im informacje na temat zbiórki i sortowania odpadów.
Ponadto regularnie przeprowadzane są badania poziomu zadowolenia w celu oceny i doskonalenia naszych usług.


SUEZ jest również zaangażowany w ciągłe doskonalenie wydajności recyklingu i dostosowywanie swoich procesów do przyszłych zmian w wytycznych dotyczących sortowania odpadów we Francji.

 
Wyniki
Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, interwencji ekspertów z mieszkańcami oraz komunikacji w terenie, SUEZ umożliwiła miastu Valenciennes osiągnięcie jego celów.


Wskaźnik błędu sortowania odpadów spadł do 14,8% po kampaniach uświadamiających i komunikacyjnych, w porównaniu z wcześniejszym wynoszącym 19,9%.


Według wyników przeprowadzonych przez nas regularnych sondaży satysfakcji, 94% mieszkańców jest zadowolonych z realizowanej przez SUEZ usługi zbiórki i sortowania.

30
%
redukcja emisji CO2 i hałasu podczas zbiórki odpadów.
3
ekspertów ds. sortowania w terenie w celu informowania i doradzania lokalnym mieszkańcom.
52
kampanie komunikacyjne przeprowadzane każdego roku.
Najpopularniejsze wyszukiwane słowa
GÓRA