Mława jako przykład dobrego PPP w Polsce

Oczyszczalnia ścieków w Mławie jest projektem realizowanym w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), polegającym na wspólnej realizacji przedsięwzięcia opartej na podziale zadań i ryzyka pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. 
Misja

Zaspokoić potrzeby miasta Mława w zakresie gospodarki ściekowej

Po 25 latach eksploatacji istniejącej oczyszczalni ścieków miejskich, Mława musiała stawić czoła nowemu wyzwaniu: konieczności budowy nowej instalacji. Wynikało to z niewystarczającej wydajności oczyszczalni oraz z chęci dostosowania się do najwyższych standardów środowiskowych.

Budowa nowej oczyszczalni ścieków przekraczała możliwości finansowe z budżetu miasta, dlatego burmistrz Mławy zaproponował partnerstwo publiczno-prywantne. 

Potrzeby miasta:
szybka modernizacja oczyszczalni ścieków,
zwiększenie ilości podłączeń do sieci mieszkańców,
utrzymanie taryf na akceptowanym poziomie.

SUEZ w lipcu 2016 roku podpisał umowę na zaprojektowanie, budowę i eksploatację nowoczesnej oczyszczalni ścieków. 


Założenia umowy:

Budowa nowej oczyszczalni ścieków: 

Dzierżawa oraz eksploatacja starej instalacji 

Przejęcie personelu wraz z udzieleniem 5 letniej gwarancji pracy i płacy.

Czas  33 lata.

Zakres: oczyszczanie ścieków z terenu całej Gminy

Wyburzenie starej instalacji.

Po okresie umownym przekazanie OŚ do Gminy.


33

lata

długość trwania umowy

2019

oddanie do eksploatacji nowej oczyszczalni

Nasze rozwiązanie

PPP jest dla wszystkich

Korzyści jakie daje PPP samorządom

możliwość ograniczenia długu publicznego
możliwość pozyskania kapitału na inwestycje
możliwość pozyskania partnera branżowego i podniesienia jakości usług
dostęp do najlepszych technologii
znaczne ograniczenie ryzyka w zadaniach własnych Samorządów

PPP w Mławie

Wkład partnera publicznego: teren pod budowę oraz gwarancja dostarczania ścieków
Wkład partnera prywatnego: całość inwestycji oraz zapewnienie prawidłowej eksploatacji.


Przejęcie eksploatacji starej instalacji

Przyjęcie do SUEZ Woda Pracowników starej oczyszczalni

Wprowadzenie zasad związanych z BHP.

Doposażenie oczyszczalni w sprzęt.

Uzyskanie decyzji administracyjnych.

Wygrodzenie terenu oczyszczalni oraz zatrudnienie firmy ochroniarskiej.

Rozpoczęcie prac projektowych.

Uzyskiwanie decyzji środowiskowej.


Prace budowlane

Opracowanie projektów wykonawczych

Stworzenie zaplecza budowy

Wprowadzenie generalnego wykonawcy na teren budowy

Wybór nadzoru inwestorskiego

Zgłoszenie gotowości rozpoczęcia robót

Uzyskanie pożyczki w NFOŚiGW
Wyniki

Udział SUEZ w życiu Mieszkańców i Miasta

Przeprowadzenie seminarium dotyczącego formuły PPP.
Organizacja Mławskich Champs-Élysées.
Partnerstwo z Miastem Mława podczas rekonstrukcji bitwy pod Mławą.
Organizacja konferencji dotyczącej niepełnosprawności.
Zaangażowanie się w projekt muralu promującego tolerancję.
Organizacja wspólnych spotkań dla Pracowników.

47

mln PLN

koszt inwestycji

33

mln PLN

pożyczka NFOŚ

2

mln m3

roczny przepływ