Mieszkańcom holenderskiego miasta Arnhem zaproponowano system, który zachęca do sortowania odpadów

Miasto Arnhem w Holandii wprowadziło nowy system zbiórki, aby zachęcić do sortowania i zmniejszyć ilość odpadów resztkowych. Zaprojektowana i wdrożona przez SUEZ zbiórka odpadów przekonała mieszkańców do zmiany nawyków i umożliwiła władzom lokalnym postawienie sobie celu przetwarzania 75% odpadów do 2020 roku.
Misja

Zachęcanie do sortowania i minimalizowania odpadów resztkowych

W Holandii celem krajowym jest recykling 75% odpadów z gospodarstw domowych do 2020 r. oraz promowanie gospodarki obiegowej. Miasto Arnhem zdecydowało się na wprowadzenie systemu zbiórki, który zachęcał do:
  • sortowania odpadów u źródła; 
  • zmniejszenia ilości odpadów resztkowych;
  • zmniejszenia emisji CO2.
 
Przeprowadzono badania mające na celu stworzenie systemu, który ułatwi wcześniejsze sortowanie odpadów nadających się do recyklingu i ograniczy ilość odpadów resztkowych.
7,800
liczba gospodarstw domowych zaangażowanych w nowy pilotażowy projekt zbiórki (rok 2014)
75
%
docelowy poziom recyklingu odpadów z gospodarstw domowych w Holandii do 2020 r.
75,000
liczba gospodarstw domowych zaangażowanych w nowy system w Arnhem (od 2016 r.)
Nasze rozwiązanie

Odwrócenie zasady zbierania odpadów  

Zachęcanie użytkowników do sortowania odpadów u źródła poprzez bardziej restrykcyjną zbiórkę odpadów resztkowych; oto rozwiązanie wdrożone przez SUEZ dla miasta Arnhem:
  • segregowane odpady, takie jak papier, odpady opakowaniowe i odpady organiczne są zawsze zbierane od drzwi do drzwi lub przy budynkach;
  • odpady resztkowe muszą być składowane w podziemnym pojemniku znajdującym się w okolicy.
 
Zaproponowanie specjalnych kontenerów
Wdrożyliśmy następującą zasadę dla tego rozwiązania:
  • mieszkańcy niskich budynków mają w swoim budynku trzy małe pojemniki na: papier/karton, opakowania plastikowe, odpady organiczne (owoce, warzywa, odpady ogrodowe). Ich odpady resztkowe muszą być składowane w podziemnym pojemniku ulokowanym w rozsądnej odległości i dostępne za pomocą osobistego identyfikatora;
  • mieszkańcy wysokich budynków muszą składować odpady opakowaniowe, papier/karton i odpady resztkowe w podziemnych pojemnikach na odpady. Odpady organiczne są zbierane co dwa tygodnie przy użyciu zwykłego miejskiego kosza na śmieci.  
Wszystkie małe pojemniki wyposażone są w chip RFID dostarczający danych o ich zastosowaniu i zmianach w trakcie  zbiórki.
 
Przekazanie informacji na temat nowego systemu zbierania
Aby projekt pilotażowy zakończył się sukcesem, skonsultowaliśmy się z mieszkańcami na temat ich nawyków konsumpcyjnych, wyboru lokalizacji kontenera, adekwatności systemu i jakości obsługi.
Przeprowadzono również kampanię informacyjną w terenie:
  • 12 „trenerów ds. odpadów” w codziennym kontakcie z mieszkańcami;
  • plakaty w każdym okręgu informujące o poczynionych postępach i zachęcające do jeszcze większych wysiłków; 
  • 3 sondaże dotyczące satysfakcji przeprowadzone tuż przed uruchomieniem, po upływie sześciu miesięcy i rok później, umożliwiły wprowadzenie pewnych zmian w systemie.
Wyniki
Po udanych testach w trzech dzielnicach Arnhem w czerwcu 2015 r. system odwrotnej zbiórki został rozszerzony na całe miasto. Umożliwiło to osiągnięcie wyższych wskaźników sortowania odpadów nadających się do recyklingu oraz niższej ilości odpadów resztkowych, bez uszczerbku dla czystości lokalnych ulic.
 
Konsultacje z mieszkańcami i zapewnienie ich udziału były kluczowymi czynnikami sukcesu, umożliwiającymi prawdziwą zmianę ich nawyków sortowania.
1,500
ton
redukcja emisji CO2 każdego roku
94
%
czystych przestrzeni wokół zbiorników podziemnych
23
%
mniej odpadów resztkowych po upływie sześciu miesięcy