Wspieranie poprawy jakości powietrza w Hongkongu

Składowisko odpadów w Nent o pojemności 35 mln m3 jest kluczowym elementem gospodarki odpadami w Hongkongu. Aby sprostać coraz surowszym wymogom rządu w Hongkongu w zakresie ochrony środowiska, Nent przyjął najbardziej zaawansowaną dostępną technologię składowania odpadów. SUEZ eksploatuje to składowisko od 2003 roku, przekształcając je w jeden z najlepszych na świecie modeli odzysku i ponownego wykorzystania biogazu!
Misja

Zaprojektowanie, budowa i eksploatacja jednego z największych składowisk odpadów w Hongkongu

Druga potęga gospodarcza świata, Middle Kingdom, jest największym na świecie producentem odpadów. W 1994 r. rząd Hongkongu powierzył SUEZ zaprojektowanie, budowę i eksploatację składowiska odpadów w NENT (North East New Territories - Nowe Terytoria).
 
W czerwcu 2003 r. podpisano drugą umowę na okres 25 lat z firmą Towngas, lokalnym dystrybutorem gazu, na opracowanie systemu oczyszczania gazu składowiskowego. Tak wychwycony biogaz jest przeznaczony do wykorzystania na miejscu (gaz i energia elektryczna) i poza nim.
 
Misja powierzona SUEZ wpisuje się w wysokie wymagania środowiskowe stawiane przez rządu w Hongkongu w zakresie poprawy jakości powietrza i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Obejmuje to realizację prac związanych z renowacją składowisk przez okres 30 lat.
 
35
milionów m3
całkowita pojemność w NENT, jednego z kluczowych zakładów przetwarzania odpadów dla Hongkongu
110
ha
powierzchnia terenu, w tym 63 ha przeznaczone na składowiska
Nasza odpowiedź

Produkowanie zielonej energii, oszczędzanie zasobów

Dla NENT SUEZ zaprojektował i wybudował obiekty spełniające kilka celów:
  • bezpieczne składowanie,
  • przetwarzanie gazu składowiskowego i jego transformacja w biogaz,
  • przetwarzanie odcieków powstałych w wyniku naturalnej fermentacji odpadów,
  • ciągłe monitorowanie parametrów środowiskowych.
 
NENT jest jednym z najlepszych przykładów odzyskiwania i ponownego wykorzystania „zielonej” energii na świecie.
 
Bezpieczny obiekt ograniczający rozprzestrzenianie
Zastosowanie najnowocześniejszego systemu zapobiega:
  • uwalnianiu metanu do powietrza,
  • uciążliwym zapachom,
  • ryzyku przelewania się odcieku do warstw wodonośnych.
 
Odzyskane gazy składowiskowe
Beztlenowa fermentacja odpadów na wysypiskach wytwarza biogaz. Po zebraniu jest on wykorzystywany jako odnawialne źródło energii do ogrzewania stacji przetwarzania odcieku. Jest on również wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej dla danego obiektu.
 
Kontrolowana gospodarka wodna
Gospodarka wodna jest jednym z kluczowych narzędzi integracji obiektu z jego otoczeniem. W przypadku opadów deszczu lub tajfunów niekontrolowany przepływ wody może powodować powodzie i uszkodzenia upraw, dlatego SUEZ stale monitoruje i analizuje wiele parametrów środowiskowych.
 
Wyniki
Po odwodnieniu i oczyszczeniu CO2 pozostały biogaz jest transportowany za pomocą 19-kilometrowej rury. Towngas wykorzystuje go jako paliwo w procesie produkcji gazu węglowego, który zasila sieć gazową chińskiej metropolii.
 
Odzyskiwanie gazu składowiskowego i jego wykorzystanie do wytwarzania energii lub jako paliwa nadaje składowisku w NENT prawdziwy wymiar ekologiczny. Jest to pierwsze składowisko odpadów, które uzyskało certyfikat ISO 9001 w Hong-Kongu.
67,000
ton
odpadów składowanych miesięcznie
25,000
m3
biogazu przetwarzanego i dostarczanego do Towngas każdego dnia
1,000
m3
odcieku przetwarzanego każdego dnia