Ochrona zasobów słodkiej wody i zmniejszenie wpływu elektrowni Delta Electricity w Australii na środowisko

Delta Electricity zarządza zakładem recyklingu ścieków, w którym produkowana jest woda słodka używana w systemach chłodzących w elektrowni Vales Point. Sposób na to, aby zakład przemysłowy oszczędzał zasoby i redukował swój negatywny wpływ na środowisko. W 2014 r. Delta Electricity podpisała umowę z SUEZ na optymalizację oczyszczania ścieków z komunalnych oczyszczalni ścieków. Umowa została dwukrotnie przedłużona, przy czym ostatnią umowę podpisaną w roku 2017 przedłużono o dwa lata.
Misja

Zmniejszenie śladu wodnego i środowiskowego elektrowni

Australijski operator sieci energetycznych Delta Electricity do zasilania elektrowni Vales Point wykorzystuje duże ilości słodkiej wody. Do tego celu służy zakład oczyszczania ścieków. Słodka woda jest niezbędna do produkcji energii elektrycznej, wykorzystywana jest do produkcji czystej pary wodnej i chłodzenia kondensatu. 


Od 2008 roku zakład wykorzystuje wodę oczyszczoną przez oczyszczalnię ścieków Mannering Park zlokalizowaną w pobliżu zakładu demineralizacji. 


W celu uzyskania większych oszczędności wody i zmniejszenia wpływu elektrowni na środowisko, w 2014 r. Delta Electricity podpisała dwuletni kontrakt z SUEZ, który został dwukrotnie przedłużony, przy czym ostatnie przedłużenie na kolejne dwa lata nastąpiło w roku 2017.


Celem prac była rozbudowa i zapewnienie dalszego pozytywnego, zrównoważonego oddziaływania środowiskowego oczyszczalni ścieków, która od czasu jej uruchomienia w 2009 r. zmniejszyła ilość słodkiej wody zużywanej przez elektrownię o 230 mln litrów rocznie.

1.2
miliona

litrów uzdatnionej wody dziennie

Nasze rozwiązania

Optymalizacja ponownego wykorzystania ścieków w celu obniżenia kosztów i ochrony zasobów naturalnych

SUEZ zastosował dwutorowe podejście w celu zwiększenia wydajności oczyszczalni ścieków:
  • zarządzanie operacyjne,
  • zarządzanie serwisowo-eksploatacyjne.

Plan działania przyniósł szereg korzyści dla Delta Electricity.
 

Indywidualnie dostosowane rozwiązania służące obniżeniu kosztów operacyjnych

Elektrownia zdołała obniżyć koszty poprzez poprawę jakości i ilości produkowanej wody, co było możliwe dzięki dostawie i instalacji nowych membran optymalizujących filtrację wody w oczyszczalni ścieków.

Technologie gwarantujące jakość uzdatnionej wody

  • Dzięki inteligentnej technologii i zdalnemu monitorowaniu, eksploatacja i utrzymanie obiektów są zoptymalizowane i bezpieczne.
  • Monitoring i pobieranie próbek w oczyszczalni ścieków gwarantuje niezwykle wysoką jakość wody dostarczanej do elektrowni.
  • Pakiet zarządzania globalnego, którego celem jest optymalizacja pracy elektrowni, obejmuje dostawę substancji chemicznych i świadczenie usług w zakresie kontroli chemicznej niezbędnych do zarządzania zakładem. 
 
Dzięki tym działaniom elektrownia zużywa mniej słodkiej wody, a tym samym w mniejszym stopniu wykorzystuje lokalne zasoby wodne.
 
Wyniki

Modernizacja obiektów i unowocześnienie procesu oczyszczania ścieków w celu osiągnięcia właściwego poziomu czystości

SUEZ zmodernizował urządzenia i zainstalował nowe membrany w instalacji do mikrofiltracji i osmozy odwróconej w celu osiągnięcia poziomu czystości umożliwiającego wydajniejsze ponowne wykorzystanie wody w zespole demineralizacji zasilającym elektrownię.


Prace pozwoliły zaoszczędzić dodatkowe 20 mln litrów wody rocznie (250 mln w porównaniu z 230 mln wcześniej). 


Powyższe przedsięwzięcie miało potrójny pozytywny wpływ na środowisko: po pierwsze zmniejszono zużycie wody pitnej, po drugie umożliwiono uzdatnianie wody ze ścieków i kanalizacji z gospodarstw domowych z terenu gminy, a po trzecie udało się zapobiec odprowadzaniu ścieków do środowiska naturalnego.
Ze względu na bliskość plaż i jezior, w których żyje duża populacja ptaków morskich i organizmów wodnych, zakład ten musi spełniać szczególnie surowe normy środowiskowe.

250
milionów litrów/rocznie
oszczędność wody dzięki ponownemu użyciu