Skip to main content

Udana rekultywacja i zrównoważony rozwój zakładu Metaleurop

Po zamknięciu zakładu Metaleurop Nord we francuskim Pas-de-Calais pozostał jeden z najbardziej zanieczyszczonych obszarów w Europie. Grupa SUEZ wykorzystała swoje know-how w zakresie dekontaminacji i gospodarki odpadami, aby poszerzyć projekt o nowe inicjatywy środowiskowe na nowo zagospodarowanym terenie.
Misja

Dekontaminacja i rekultywacja silnie zanieczyszczonego terenu przemysłowego

Odlewnia Metaleurop Nord w Noyelles-Godault (62) została zamknięta w 2003 roku. Po zamknięciu zakładu Metaleurop Nord we francuskim Pas-de-Calais pozostał jeden z najbardziej zanieczyszczonych obszarów w Europie. 


Obszar ten był jednym z najbardziej zanieczyszczonych we Francji, gleba zanieczyszczona była tonami ołowiu, cynku i węglowodorów. W sumie skażeniu uległo 50 hektarów ziemi w myśl Dyrektywy Seveso II,  co stanowiło poważne zagrożenie dla zdrowia. 


Na wniosek władz publicznych i władz samorządowych, SUEZ zobowiązał się do zapewnienia zrównoważonego zagospodarowania tych terenów poprzez realizację całkowicie pionierskiego projektu: zakład miał być poddany rozbiórce i całkowicie odkażony, a następnie ponownie zagospodarowany do użytku przez przedsiębiorstwa zajmujące się ochroną środowiska.

50
hektarów
obszar zakładu przeznaczony do odkażenia
83
budynki
przeznaczone do usunięcia azbestu i rozbiórki
83,000
azbestocementu do demontażu i usunięcia
Nasze rozwiązania

Zrównoważony rozwój, przyjazny dla środowiska i szanujący prawa społeczności lokalnych

Rekultywacja gleby to dziedzina, w której SUEZ posiada specjalistyczną wiedzę.  Lecz nie jest to jedyna dziedzina. W celu dalszego rozwoju projektu AGORA, należało spojrzeć kompleksowo na kwestię trwałej, zrównoważonej przebudowy całego terenu przemysłowego. W tym celu SUEZ zdecydował się na podjęcie działań z podziałem na trzy etapy:
  • Prace nad oceną bezpieczeństwa projektu i przygotowaniami do jego realizacji rozpoczęto na początku 2004 r., kiedy to przeprowadzono szczegółową analizę ryzyka i utworzono zespół projektowy
  • W latach 2004-2006 teren został oczyszczony, co wiązało się z poważnymi pracami w zakresie demontażu budynków i dekontaminacji gleby. Z terenu zakładu usunięto 190 000 ton odpadów
  • W latach 2006-2009 strefa przeszła rewitalizację gospodarczą, w wyniku której w latach 2006-2009 powstały dwa przyjazne środowisku naturalnemu parki biznesowe przeznaczone pod działalność usługowo-przemysłową 

Ekoklaster, optymalne rozwiązanie w zakresie działań dekontaminacyjnych i gospodarki odpadami 

Specjalistyczne zespoły oferują szereg najnowocześniejszych usług, takich jak np. centrum zbierania i sortowania odpadów przemysłowych, multimodalna platforma zarządzania zanieczyszczoną glebą, terminal transportowy odpadów medycznych oraz centrum fizyko-chemiczne przetwarzania ścieków przemysłowych.
 

AGORA, promowanie wartości kulturowych i środowiskowych

Organizacje kulturalne i promotorzy ekonomii społecznej  współpracują z ośrodkiem zasobów i szkoleń, skupiając się na zawodach związanych ze zrównoważonym rozwojem. 
 
Wyniki

Autorskie rozwiązania z zakresu ponownego zagospodarowania terenu chroniące środowisko i gospodarkę regionu

Ekoklaster i Agora tworzą we Francji platformę unikalną pod względem zasięgu i oferty umiejętności środowiskowych. Ponowne zagospodarowanie terenu terenu nadzorowane przez SUEZ przyniosło regionowi górniczemu ogromne korzyści pod względem wzrostu dynamiki społeczno-gospodarczej.


Na każdym etapie projektu ponowne zatrudnienie znaleźli byli pracownicy Metaleurop. W szerszym ujęciu, parki usługowo-przemysłowe wygenerowały prawie 400 nowych miejsc pracy.


9,000
powierzchni odnowionych biur i warsztatów
47,000
ton
odpadów odzyskanych podczas rekultywacji całego terenu
926

rodzajów odpadów

Liczba skatalogowanych i przetworzonych różnych rodzajów odpadów
Najpopularniejsze wyszukiwane słowa
GÓRA