Zapewnianie czystej wody zgodnej z międzynarodowymi standardami w Algierze, Algieria

W 2000 r. stolica Algierii postanowiła zmodernizować swoją infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną oraz zapewnić mieszkańcom całodobowy dostęp do wody pitnej. W ciągu pięciu i pół roku Grupa SUEZ znacznie usprawniła gospodarkę wodno-kanalizacyjną i dystrybucję wody oraz wprowadziła nową jakość obsługi klienta. Podwalinami tej owocnej współpracy były modernizacja sprzętu i transfer wiedzy.
Misja

Całkowite zarządzanie gospodarką wodną w Algierze

W pierwszych latach obecnego stulecia Algier cierpiał na intensywny niedobór wody; system kanalizacyjny i sieci wodociągowe w mieście były niewydajne lub uszkodzone, a oczyszczalnie ścieków znajdowały się w opłakanym stanie. 94% ścieków komunalnych trafiało wprost do środowiska naturalnego bez jakiegokolwiek oczyszczenia, a całodobowy dostęp do wody pitnej o jakiejkolwiek jakości miało mniej niż 10% mieszkańców miasta. Jakość życia 7 milionów mieszkańców Algieru oraz reputacja przedsiębiorstwa użyteczności publicznej pozostawiały bardzo wiele do życzenia.
W 2006 r., zdając sobie sprawę z tej sytuacji, rząd algierski zdecydował o zwiększeniu wydajności sieci wodociągowych, aby spełnić międzynarodowe standardy i zmodernizować zarządzanie gospodarką wodną w Algierze.

600
m3
Ilość wody dostępnej dla każdego mieszkańca Algieru rocznie w pierwszych latach obecnego stulecia
83
%
Prognozowany wskaźnik urbanizacji Algieru na rok 2050 (w porównaniu do 66% w 2010 r.)
3,2
mln
mieszkańców podłączonych do sieci (dystrybucja wody pitnej i odprowadzanie ścieków)
Nasze rozwiązanie

Racjonalizacja struktury zarządzania i szkolenie zespołów

W 2006 r., po przeprowadzeniu kompleksowego audytu jakości infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w Algierze powołano do życia dostawcę usług wodno-kanalizacyjnych, spółkę SEAAL (Société des Eaux et d'Assainissement d'Alger). Zarządzana przez SUEZ struktura ma na celu zapewnienie zrównoważonej, długoterminowej gospodarki wodnej, poprawę relacji z klientami oraz szkolenie lokalnych zespołów.

Rozwiązanie dostarczone przez SUEZ?

Modernizacja sprzętu i wyposażenia, zarządzanie zrównoważonymi inwestycjami poprzez transfer know-how z uwzględnieniem czterech głównych celów:

 • przywrócenie całodobowego systemu dostarczania wody wysokiej jakości,
 • poprawa jakości zarządzania i obsługi sieci kanalizacyjnych,
 • modernizacja i zrównoważone zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną,
 • wdrożenie nowoczesnego i efektywnego zarządzania relacjami z klientami w celu podniesienia poziomu ich satysfakcji .

W tym celu zastosowano nowoczesne i innowacyjne narzędzia, takie jak skomputeryzowana kontrola sieci w celu monitorowania wycieków, cyfrowy odczyt liczników itp. 

Przekazywanie wiedzy w celu zwiększenia poziomu satysfakcji klienta

27 międzynarodowych ekspertów z Grupy SUEZ wspólnie z zespołami wsparcia technicznego i zespołami administracyjnymi podjęło pracę w terenie w celu wsparcia lokalnych zespołów i przekazania SEAAL pełnego zakresu ich specjalistycznej wiedzy w okresie obowiązywania umowy. Wysiłek opłacił się wszystkim.

Transfer wiedzy z SUEZ odbywał się zgodnie z metodologią WIKTI (Water International Knowledge Transfer Initiative). Strategia ta, pionierska w tamtych czasach, pozwoliła na opracowanie zakresu wiedzy handlowej na potrzeby efektywnego operatora usług publicznych świadczącego usługi wodno-kanalizacyjne, z wykorzystaniem wskaźników wydajności i najlepszych praktyk.

Równolegle wdrażany był indywidualny plan szkoleń z celami obejmującymi ponad 10 000 osobodni rocznie. W ramach realizacji swojej wizji opartej na ciągłym doskonaleniu, Grupa SUEZ wdrożyła również metodologię OPT (Optimizing Personal Talents) w celu zapewnienia osobistego rozwoju 250 najlepszym menedżerom SEAAL.


Wyniki

Dzięki holistycznemu podejściu przyjętemu przez SUEZ w Algierze przeprowadzono zindywidualizowaną i zoptymalizowaną modernizację usług wodno-kanalizacyjnych w celu dostosowania ich do standardów międzynarodowych:

 • 100% dostarczanej wody pitnej jest dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Zlikwidowano 130 000 wycieków,
 • położono ponad 300 000 metrów instalacji,
 • obsłużono ponad 500.000 wezwań - i to tak sprawnie, że dziś wszystkie nieszczelności są likwidowane w ciągu maksymalnie 5 dni,
 • Obecnie każdego dnia oczyszcza się 280 000 m3 zanieczyszczonej wody, w porównaniu z 80 000 m3 w 2006 roku,
 • 64 z 72 kąpielisk w Algierze zostały dopuszczone do użytkowania latem 2011 r., w porównaniu z zaledwie 39 w 2006 r.,
 • 53% populacji Wilaya d'Alger posiada obecnie sieć kanalizacyjną w porównaniu z 6% w 2006 r., docelowo planowane jest osiągnięcie wskaźnika 70% do roku 2012,
 • Na szkolenia przeznaczono 50 000 dni, a dziś 70% personelu szkoleniowego to Algierczycy.

Grupa SUEZ zapewniła swojemu klientowi jeszcze większe wsparcie. Dziś SEAAL zarządza usługami wodno-kanalizacyjnymi w Tipasa na zachód od Algieru oraz produkcją wody pitnej dla całego regionu. Wiąże się to z eksploatacją największej oczyszczalni wody pitnej w kraju.

350
km
długość nowopowstałych rurociągów
70
%
personelu szkoleniowego SEAAL stanowią obecnie Algierczycy - dzięki transferowi wiedzy 
1,3
mln
kontroli jakości przeprowadzonych do tej pory przez nasze zespoły