Remediacja byłej rafinerii w południowo-zachodniej Norwegii

Rafineria w południowo-zachodniej Norwegii została zdemontowana po 35 latach działalności. Podjęto ważny program remediacji gruntów w ramach projektu całkowitej zmiany zagospodarowania terenu.
Nasza misja
Zanieczyszczenie pochodziło z różnych produktów węglowodorowych (olej napędowy, paliwa do silników odrzutowych, paliwa ciężkie…), a poziomy stężeń wynosiły od 2 000 do 30 000 mg/kg. Docelowe poziomy, do jakich należało oczyścić grunty określono na podstawie wskaźników  zagrożeń w ramach analizy ryzyka i wpływu każdego z zanieczyszczeń na ludzkie zdrowie. Aby ograniczyć negatywny wpływ na środowisko, wszystkie grunty musiały zostać poddane remediacji na miejscu (on-site), co oznacza, że nie mogły być transportowane do instalacji zewnętrznych, np. na składowisko odpadów.
460,000
ton
zanieczyszczonych gruntów
100
ha
obszaru objętego remediacją
Nasze rozwiązania

Wybór strategii remediacyjnej

W oparciu o doświadczenia SUEZ, określono zrównoważoną strategię remediacyjną z uwzględnieniem korzyści środowiskowych i kosztowych.

Zastosowane metody remediacyjne dobrano według następujących kryteriów:

  • skuteczności oczyszczania,
  • czasu oczyszczania,
  • parametrów ekonomicznych (kosztowych).

Oczyszczanie biologiczne na poletkach remediacyjnych oraz poprzez proces napowietrzania: Metoda oczyszczania biologicznego opiera się na biodegradacji zanieczyszczeń w wyniku procesów metabolicznych mikroorganizmów. Zachodzące procesy powodują przerwanie łańcuchów węglowodorowych. Produkty resztkowe to głównie związki mineralne, H20 i CO2, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska.

Płukanie gruntu (soil washing): Metoda ta stosowana w mobilnych instalacjach polega na chemicznym przemywaniu gruntów w celu separacji na frakcję czystą – do dalszego odzysku i frakcję zanieczyszczoną do unieszkodliwienia w drodze termicznej desorpcji. Pozwala to na odzyskanie dużej części wcześniej zanieczyszczonego piasku i gruzu. Odpad powstający po płukaniu gruntu, zawierający wysokie stężenia zanieczyszczeń, poddawany jest na miejscu unieszkodliwieniu poprzez desorpcję termiczną.
Desorpcja termiczna: Metoda ta polega na ogrzewaniu zanieczyszczonego gruntu parą wodną lub gorącym powietrzem. Uwolnione zanieczyszczenia unieszkodliwiane są w wysokich temperaturach w komorze spalania, a powstałe gazy oczyszczane do wymaganych poziomów przed ich bezpieczną emisją do atmosfery.
Wyniki
Przy użyciu wyżej wskazanych metod SUEZ poddał oczyszczeniu 460 000 ton gruntów. Procesy remediacyjne prowadzone były w trybie ciągłym (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) pod nadzorem kierownika prac, który kontrolował przebieg prac wydobywczych w stosunku do wydajności instalacji oczyszczania gruntów.
Główną zasadą działalności SUEZ jest dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska. Wszystkie prowadzone przez nas działania odbywają się zgodnie z naszym zintegrowanym systemem zarządzania, wdrożonym zgodnie z surowymi wymogami certyfikacji.
104,000
ton
unieszkodliwionych poprzez desorpcję termiczną
165,000
ton
oczyszczonych w procesie bioremediacji
101,000
ton
poddanych płukaniu gruntu