Udana remediacja i rewitalizacja zakładu Metaleurop

Po zamknięciu odlewni Metaleurop Nord we francuskim Pas-de-Calais pozostał jeden z najbardziej zanieczyszczonych obszarów w Europie. Dzięki ekspertyzie Grupy SUEZ i wdrożeniu przez nią innowacji w oczyszczaniu terenów zdegradowanych, teren Metaleurop przeszedł gruntowną metamorfozę.
Misja

Oczyszczanie i rewitalizacja silnie zanieczyszczonego terenu przemysłowego

Odlewnia Metaleurop Nord w Noyelles-Godault została zamknięta w 2003 roku. Likwidacja zakładu odbiła się na całym regionie pod względem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

 

Obszar ten, zanieczyszczony ołowiem, cynkiem i substancjami ropopochodnymi, był jednym z najbardziej zanieczyszczonych we Francji. Zgodnie z Dyrektywą Seveso II, 50 hektarów terenu zaklasyfikowano jako zanieczyszczone i stanowiące poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska.

 

Na wniosek władz publicznych i samorządowych SUEZ przystąpił do pionierskiego projektu, który zakładał rozbiórkę odlewni wraz z oczyszczeniem terenu i nadanie mu nowych funkcji użytkowych dla rozwoju przedsiębiorstw o profilu środowiskowym.

50
hektarów
obszaru przemysłowego do remediacji
83
budynki
do rozbiórki i usunięcia azbestu 
83,000
płyt cementowo-azbestowych do demontażu i unieszkodliwienia
Nasze rozwiązania

Zrównoważony rozwój - przyjazny dla środowiska i społeczności lokalnych

Remediacja gruntów to specjalizacja SUEZ, ale nie jedyna. Dla zapewnienia trwałego efektu AGORA, bo tak nazwano projekt rewitalizacji terenów odlewni Metaleurop, należało dokonać przebudowy całego terenu przemysłowego. SUEZ zdecydował się na realizację tej koncepcji w trzech etapach:

  • Projektowym – w 2004r. utworzono zespół projektowy oraz rozpoczęły się prace przygotowawcze w obszarze BHP, w tym opracowanie szczegółowej analizy ryzyka,
  • Remediacyjnym – w latach od 2004 do 2006 oczyszczono teren, który wymagał zaangażowania w demontaż obiektów i remediację gruntów. Z terenu usunięto 190 000 ton odpadów,
  • Rewitalizacyjnym – w okresie 2006-2009 strefa przeszła całkowitą rewitalizację, w wyniku której powstały 2 parki biznesowe pod działalność usługowo-przemysłową o profilu środowiskowym.

Ekoklaster - optymalne rozwiązanie w remediacji i zarządzaniu odpadami

Na terenie parku działają wyspecjalizowane podmioty oferujące innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu odpadami: centrum zbierania i sortowania odpadów przemysłowych, wielozadaniowa platforma oczyszczania gruntów, stacja przeładunkowa dla odpadów medycznych oraz oczyszczalnia ścieków przemysłowych.

AGORA projektem promującym wartości kulturowe i środowiskowe

Instytucje działające na rzecz kultury i przedsiębiorstwa prywatne funkcjonujące dziś na terenie AGORY czynią to miejsce przyjaznym do pracy i życia, poprzez zaangażowanie w życie lokalnej społeczności i tworzenie gospodarki społecznej o zrównoważonym rozwoju.
Wyniki

Rewitalizacja w trosce o środowisko i rozwój gospodarczy regionu 

Ekoklaster i AGORA są dziś wyjątkowym miejscem we Francji z uwagi na zasięg i zakres proponowanych usług środowiskowych. Przebudowa infrastruktury terenu pod nadzorem SUEZ ożywiła działalność  gospodarczą i społeczną tego górniczego obszaru.

Dawni pracownicy Metaleurop znaleźli zatrudnienie na każdym etapie prowadzonego projektu. Co więcej, powstanie dwóch  parków usługowo-przemysłowych pozwoliło utworzyć prawie 400 nowych miejsc pracy.
9,000
odnowionych biur i warsztatów
47,000
ton
odpadów wysegregowanych podczas prac remediacyjnych i przeznaczonych do ponownego wykorzystania
926
rodzajów odpadów
zewidencjonowanych i unieszkodliwionych podczas prowadzonego projektu