Projekt Avenue - lifting dawnej koksowni w Chesterfield

Jeszcze niedawno było to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w Europie Zachodniej. Dzięki zaangażowaniu SUEZ w oczyszczenie terenów dawnej koksowni, a wcześniej elektrowni, ten zdegradowany obszar został zrewitalizowany. Utworzono na nim przyjazne tereny rekreacyjne dla mieszkańców Chesterfield z perspektywą budowy osiedli mieszkaniowych i stworzenia bazy dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Misja

Nadanie walorów użytkowych i rekreacyjnych zanieczyszczonym terenom byłej koksowni

W latach 1956-1992 Koksownia Avenue w Chesterfield produkowała dziennie około 1400 ton koksu i 765 000 m3 gazu koksowniczego. Wieloletnia działalność zakładu doprowadziła do nagromadzenia się dużych ilości odpadów i zanieczyszczeń, co uczyniło obszar koksowni jednym z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w Europie Zachodniej.Na prośbę państwowej agencji HCA (Homes & Communities Agency), SUEZ podjął wyzwanie przeprowadzenia remediacji poważnie zanieczyszczonych terenów dawnej koksowni w Chesterfield i przywrócenia ich do stanu naturalnego. Celem SUEZ było efektywne i zintegrowane przekształcenie tego zdegradowanego obszaru w przestrzeń do rozwoju działalności usługowej, kulturalno-oświatowej i sportowej oraz odtworzenie rezerwatu przyrody. SUEZ zarządzał tym ambitnym projektem przez siedem lat. Ostateczne zakończenie projektu nastąpiło w marcu 2017 r.

Nasze rozwiązanie

Kluczowym celem projektu remediacyjnego SUEZ było stworzenie czystego i przyjaznego krajobrazu dla mieszkańców Chesterfield. Całość prac remediacyjnych została zaplanowana z troską o dobro lokalnej społeczności, tak aby podczas prac realizacyjnych ewentualne niedogodności sanitarne nie stanowiły uciążliwości dla otoczenia.

W tym celu zrezygnowano z remediacji ex-situ i zastosowano metodę on-site będącą rozwiązaniem miejscowym, specjalnie zaprojektowanym do rodzaju i skali zanieczyszczeń terenu koksowni oraz z uwzględnieniem rygorystycznych wymogów środowiskowych. Wybrana przez SUEZ technologia remediacji została przetestowana w instalacji SUEZ w Rotterdamie i dowiodła, że występujące na terenie koksowni zanieczyszczenia kwaśnych i zasadowych smółek oraz pozostałych związków organicznych i nieorganicznych mogą być bezpiecznie przetwarzane w drodze obróbki termicznej.

SUEZ skonstruował wysoce zaawansowaną instalację desorpcji termicznej.

Instalacja ta wykorzystuje proces wysokotemperaturowy (500°C) oparty na optymalnym wykorzystaniu energii zanieczyszczeń organicznych zawartych w oczyszczanej ziemi. Instalacja może oczyszczać do 25 ton zanieczyszczonego gruntu na godzinę i spełnia:

  • kryteria ponownego wykorzystania oczyszczonych gruntów,
  • normy PPC (Pollution Prevention and Control Act), obowiązujące w Anglii,
  • europejskie limity emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Bezpieczeństwo personelu operacyjnego

Dla ochrony zdrowia i życia personelu zaangażowanego w oczyszczanie gruntów w instalacji przemysłowej, przeprowadzono analizę ryzyka i zastosowano szczególne środki bezpieczeństwa:

  • Odpowiednie środki ochrony indywidualnej,
  • Detektory fotojonizacyjne dla każdego pracownika,
  • Terenowe detektory pyłu i chemikaliów,
  • Regularne spotkania w celu utrzymania wysokiego poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa.
Wyniki
Teren o powierzchni 98 ha został oczyszczony w ciągu 4 lat, począwszy od 2010 roku. W tym okresie oczyszczono ponad 400 tys. ton osadów i silnie zanieczyszczonego gruntu. Wolny od zanieczyszczeń i zrewitalizowany teren został oddany do użytku w 2017 roku.
98
hektarów
oczyszczonego terenu
2.5
miliona m3
wydobytych mas ziemnych i odpadów
600,000
m3
oczyszczonych gruntów i osadów
400,000
ton
szlamu i gruntu poddanych desorpcji termicznej