Remediacja: usunięcie nielegalnych składowisk odpadów uniemożliwiających budowę obwodnicy Częstochowy

Prace nad budową odc. F autostrady A1 (obwodnica Częstochowy) zostały spowolnione z uwagi na odkrycie dwóch nielegalnych składowisk odpadów w obszarze przyszłego pasa ruchu. Odpady o różnorodnym charakterze – od komunalnego, przez budowlany aż po przemysłowy – wypełniały dawne wyrobiska piaskowe do głębokości dochodzącej nawet do 11 m.

Misja

Umożliwienie budowy ważnej magistrali drogowej

Materiał złożony z odpadów zmieszanych z gruntem wypełniający wyrobiska stanowił nie tylko zagrożenie środowiskowe (ryzyko zanieczyszczenia gruntów rodzimych i wód podziemnych), ale również nie spełniał parametrów nośności dla budowanej autostrady. Odkrycie zalegających odpadów na późnym etapie – w trakcie prowadzonych już prac budowlanych - spowodowało, że ich obecność mogła wpłynąć na wydłużenie całego harmonogramu projektu. Kluczowym punktem w realizacji prac remediacyjnych było więc jak najszybsze usunięcie odpadów w celu odblokowania budowy bardzo ważnej magistrali drogowej, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich wymogów środowiskowych oraz BHP.

Nasze rozwiązania

Szczegółowość rozpoznania a skuteczność prowadzenia prac

Prace rozpoczęto od dokładnego rozpoznania odpadów w przedmiotowych lokalizacjach. Wykonane sondowania i wkopy badawcze oraz pobrane próbki gruntu i wody miały na celu:

  • Określenie występujących substancji zanieczyszczających oraz ich stężeń,
  • Weryfikację czy zanieczyszczone zostały grunty rodzime i wody,
  • Określenie kubatury odpadów przeznaczonych do usunięcia,
  • Określenie lokalizacji i ilości odpadów niebezpiecznych zdeponowanych na badanym terenie,
  • Klasyfikację odpadów przeznaczonych do wydobycia i określenie możliwości ich zagospodarowania.

Dzięki szczegółowemu rozpoznaniu prace remediacyjne związane z usunięciem odpadów (remediacja ex-situ) mogły być prowadzone w sposób sprawny i skoordynowany. Stworzono zabezpieczone place odkładcze dedykowane dla odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Kierunek wydobycia ustalono w sposób umożliwiający jak najszybszy wywóz odpadów. Stworzone zabezpieczenia – wygrodzenie terenu i wykopów, dokładne oznakowanie terenu, jak również szczególna dbałość o stosowanie przez wszystkich podwykonawców odpowiednio dobranych środków ochrony indywidualnej – przyczyniły się do uniknięcia jakichkolwiek wypadków w czasie prowadzonych prac.

Wyniki

W ciągu 6 miesięcy prac terenowych całkowicie oczyszczono teren dwóch wyrobisk, usuwając ponad 50 tys. ton odpadów. Odpady usuwane były miejscami do głębokości nawet 11 m, w tym spod poziomu zwierciadła wód poziemnych. Wywóz odpadów był dokładnie monitorowany i ewidencjonowany, a wszystkie odpady trafiły do uprawnionych instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Powstałe wykopy zostały dokładnie opróbowane – w celu potwierdzenia, że nie doszło do zanieczyszczenia gruntów rodzimych, a następnie wypełnione czystym materiałem spełniającym normy nośności.

53 000

ton

odpadów wydobytych i zagospodarowanych

7 400

ton

odpadów niebezpiecznych

2 200

transportów

6

miesięcy

prac terenowych