Zagospodarowanie odpadów w instalacji MBP w Kartowicach, gm. Szprotawa.

Misja

Lubuski oddział SUEZ Zachód w Kartowicach to przede wszystkim instalacja MPB z nowoczesną biokompostownią. Oddział pełni również rolę stacji przeładunkowej i magazynu przeznaczonego dla odpadów przemysłowych. Na terenie znajduje się zamknięte i zrekultywowane w 2018 r. składowisko odpadów innych niż niebezpieczne. Do instalacji MBP trafiają odpady pochodzenia komunalnego np.: frakcja resztkowa zmieszanych odpadów komunalnych, odpady zebrane selektywnie oraz odpady zielone i bio.

Nasze rozwiązania

Przyjmowane do przetwarzania odpady pochodzenia komunalnego to frakcja resztkowa zmieszanych odpadów komunalnych, strumienie selektywnie zebrane oraz odpady zielone i bio. Strumienie poddawane są wstępnej weryfikacji podczas rozładunku i trafiają odpowiednio do sortowania, gdzie zachodzi proces sortowania frakcji resztkowej i doczyszczania strumieni zebranych selektywnie, bądź bezpośrednio do kompostowania.

Pierwszy etap procesu kompostowania odbywa się w zamkniętej komorze bioreaktora. Odpady są napowietrzane, nawilżane i wzruszane, a proces ten trwa ok. 2 tygodni. Następnie odpady są przesiewane mechanicznie i doczyszczane. W ostatnim etapie, które trwa od 6 do 10 tygodni, kompost transportowany jest na płytę dojrzewania kompostu. Dodatkowo, na potrzeby własne bądź odbiorców zewnętrznych, kompost poddawany jest badaniom wykonanym przez akredytowane laboratorium.

Zagospodarowanie odpadów w instalacji MBP w Kartowicach, gm. Szprotawa

Credit: SUEZ Polska

Wyniki

Po biologicznym przetworzeniu powstały kompost o kodzie 19 05 03 może być stosowany jako warstwa organiczna poprawiający jakość gleby i umożliwiająca zazielenienie terenu, najczęściej przeznaczony jest do rekultywacji składowisk odpadów lub terenów niekorzystnie przekształconych przez działalność człowieka.

 

Wysortowane surowce w postaci makulatury, tworzyw sztucznych, metali, drewna oraz szkła przekazywane są do recyklingu.

 

Pozostałe odpady przemysłowe, po wstępnym zmagazynowaniu i zebraniu partii transportowej, przekazywane są bezpośrednio do wymaganych obowiązującymi przepisami instalacji, wewnętrznych Grupy SUEZ lub zewnętrznych.

18 000

t/rok

odpadów kompostowanych

5 900

t/rok

odpadów przetworzonych na MBP

20 000

t/rok

odpadów przemysłowych zebranych i przekazanych do innych instalacji