Polityka prywatności

aplikacja autoSUEZ
Aplikacja autoSUEZ

1. Aplikacja autoSUEZ działa na urządzeniach mobilnych wykorzystywanych przez pracowników lub współpracowników Spółki. Aplikacja autoSUEZ umożliwia realizację harmonogramów i zleceń wysłanych z programu CLEAR oraz umożliwia bieżącą rejestrację danych operacyjnych, parametrów pracy wraz ze szczegółami zlecenia, jak i natychmiastowe potwierdzenie realizacji usług. Aplikacja autoSUEZ wykorzystywana jest również w związku z wykonywaniem inwentaryzacji pojemników na odpady oraz miejsc gromadzenia odpadów.


2. W ramach działania aplikacji autoSUEZ przetwarzane są dane osobowe kontrahentów/klientów i pracowników Spółki (przede wszystkim kierowców jako użytkowników urządzeń mobilnych, na których działa aplikacja autoSUEZ). Do prawidłowej pracy aplikacji wykorzystywana jest usługa geolokalizacji. W samochodach służbowych oddanych do używania pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowca – operator wprowadzony jest monitoring GPS umożliwiający dokonywanie kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystywania samochodów służbowych. Monitoring będzie obejmował położenie pojazdu, jego prędkość i fakt włączenia lub wyłączenia silnika. Informacje zgromadzone w wyniku działania monitoringu mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących firmie lub narażających ją na straty i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.


3. Dane jakie przetwarza aplikacja to dane dotyczące realizowanych usług, w szczególności dane lokalizacyjne, dane identyfikacyjne i dane kontaktowe kontrahentów/klientów, dane służące do zalogowania się w aplikacji. Aplikacja umożliwia użytkownikowi wykonywanie zdjęć i zapisywanie ich na urządzeniu mobilnym, może się zdarzyć, że zdjęcie wykonane przez użytkownika będzie zawierało dane osobowe. Aplikacja umożliwia również złożenie podpisu przez klienta/kontrahenta, który również może stanowić rodzaj danych osobowych.


4. W ramach korzystania z aplikacji autoSUEZ co do zasady Administratorem danych jest SUEZ Polska Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa. Z Administratorem danych można kontaktować się:

 • pisząc na adres korespondencyjny: SUEZ Polska Sp. z o.o., ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa
 • pisząc na adres e-mail: suezpolska@suez.com
 • dzwoniąc na numer telefonu: 22 492 43 00

Może się jednak zdarzyć, że dane te przetwarzamy w aplikacji autoSUEZ jako podmiot przetwarzający, na zlecenie innego administratora danych, w ramach zawartej z nim umowy powierzenia.


5. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres korespondencyjny Administratora z dopiskiem „IOD” lub pisząc na adres e-mail: iod@suez.com Do Inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych przez Administratora danych, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.


6. W ramach aplikacji autoSUEZ Administrator przetwarza dane osobowe gdyż jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Prawnie uzasadniony interes Administratora jest w tym przypadku rozumiany jako przetwarzanie danych osobowych przez aplikację autoSUEZ w celu:

 • tworzenia statystyk oraz analiz, dzięki którym Spółka ocenia rentowność zleceń,
 • potwierdzenia realizacji usługi, co jest podstawą do wystawienia fv dla klienta,
 • wykonania procesu inwentaryzacji pojemników.


7. W ramach aplikacji autoSUEZ dane osobowe przechowywane są przez okres 12 miesięcy.


8. Odbiorcami danych są:

 • pracownicy lub współpracownicy Spółki użytkujący aplikację,
 • właściwy administrator danych,
 • podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu Administratora danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług
 • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.


9. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 • prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 • prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO),
 • w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Zgodę można wycofać wysyłając maila na adres iod@suez.com
 • w przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.


10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


11. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy


12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak podania danych osobowych uniemożliwi osiągnięcie przez Administratora ww. celów.