Skip to main content

Polityka prywatności

aplikacja autoSUEZ
Aplikacja autoSUEZ

1. Aplikacja autoSUEZ działa na urządzeniach mobilnych wykorzystywanych przez pracowników lub współpracowników Spółki. Aplikacja autoSUEZ umożliwia realizację harmonogramów i zleceń wysłanych z programu CLEAR oraz umożliwia bieżącą rejestrację danych operacyjnych, parametrów pracy wraz ze szczegółami zlecenia, jak i natychmiastowe potwierdzenie realizacji usług. Aplikacja autoSUEZ wykorzystywana jest również w związku z wykonywaniem inwentaryzacji pojemników na odpady oraz miejsc gromadzenia odpadów.


2. W ramach działania aplikacji autoSUEZ przetwarzane są dane osobowe kontrahentów/klientów i pracowników Spółki (przede wszystkim kierowców jako użytkowników urządzeń mobilnych, na których działa aplikacja autoSUEZ). Do prawidłowej pracy aplikacji wykorzystywana jest usługa geolokalizacji. W samochodach służbowych oddanych do używania pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowca – operator wprowadzony jest monitoring GPS umożliwiający dokonywanie kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystywania samochodów służbowych. Monitoring będzie obejmował położenie pojazdu, jego prędkość i fakt włączenia lub wyłączenia silnika. Informacje zgromadzone w wyniku działania monitoringu mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących firmie lub narażających ją na straty i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.


3. Dane jakie przetwarza aplikacja to dane dotyczące realizowanych usług, w szczególności dane lokalizacyjne, dane identyfikacyjne i dane kontaktowe kontrahentów/klientów, dane służące do zalogowania się w aplikacji. Aplikacja umożliwia użytkownikowi wykonywanie zdjęć i zapisywanie ich na urządzeniu mobilnym, może się zdarzyć, że zdjęcie wykonane przez użytkownika będzie zawierało dane osobowe. Aplikacja umożliwia również złożenie podpisu przez klienta/kontrahenta, który również może stanowić rodzaj danych osobowych.


4. W ramach korzystania z aplikacji autoSUEZ co do zasady Administratorem danych jest SUEZ Polska Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa. Z Administratorem danych można kontaktować się:

 • pisząc na adres korespondencyjny: SUEZ Polska Sp. z o.o., ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa
 • pisząc na adres e-mail: suezpolska@suez.com
 • dzwoniąc na numer telefonu: 22 492 43 00

Może się jednak zdarzyć, że dane te przetwarzamy w aplikacji autoSUEZ jako podmiot przetwarzający, na zlecenie innego administratora danych, w ramach zawartej z nim umowy powierzenia.


5. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres korespondencyjny Administratora z dopiskiem „IOD” lub pisząc na adres e-mail: iod@suez.com Do Inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych przez Administratora danych, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.


6. W ramach aplikacji autoSUEZ Administrator przetwarza dane osobowe gdyż jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Prawnie uzasadniony interes Administratora jest w tym przypadku rozumiany jako przetwarzanie danych osobowych przez aplikację autoSUEZ w celu:

 • tworzenia statystyk oraz analiz, dzięki którym Spółka ocenia rentowność zleceń,
 • potwierdzenia realizacji usługi, co jest podstawą do wystawienia fv dla klienta,
 • wykonania procesu inwentaryzacji pojemników.


7. W ramach aplikacji autoSUEZ dane osobowe przechowywane są przez okres 12 miesięcy.


8. Odbiorcami danych są:

 • pracownicy lub współpracownicy Spółki użytkujący aplikację,
 • właściwy administrator danych,
 • podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu Administratora danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług
 • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.


9. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 • prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 • prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO),
 • w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Zgodę można wycofać wysyłając maila na adres iod@suez.com
 • w przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.


10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


11. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy


12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak podania danych osobowych uniemożliwi osiągnięcie przez Administratora ww. celów.

Najpopularniejsze wyszukiwane słowa
GÓRA