Polityka prywatności

SUEZ Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I

SUEZ Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80 – 044 Gdańsk jest administratorem danych osobowych adresatów i nadawców wiadomości elektronicznej.

Z administratorem danych można kontaktować się:

 • adres korespondencyjny: SUEZ Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80 – 044 Gdańsk
 • telefon: 58 309 00 00
 • e-mail: suezpolnoc@suez.com

Administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.

II

Inspektor ochrony danych

Możesz kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Twoich praw:

 • e-mail: iod.polnoc@suez.com
 • adres korespondencyjny Administratora danych z dopiskiem Inspektor ochrony danych.
III

Cel, podstawy prawne i okres retencji danych

Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:

 1. umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami;
 2. dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami;
 3. przyjmowanie pism, zgłoszeń I wniosków w formie elektronicznej, np. Skarg, reklamacji, innych wniosków;
 4. ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszeń.
Cel i Wyjaśnienie Podstawa prawna Długość okresu przetwarzania danych
W celu umożliwienia kontaktu elektronicznego z administratorem Przez okres roku, chyba, że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z kodeksem cywilnym. Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f
W celu przetwarzania danych szczególnych kategorii Jeżeli w przesłanej korespondencji zostaną zawarte dane szczególnych kategorii, a nadawca nie zawarł zgody w swojej korespondencji – poprosimy o jej odrębne udzielenie, gdyż jest to warunek konieczny do zgodnego z RODO przetwarzania danych szczególnej kategorii. Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. a Do czasu cofnięcia zgody.
W celu realizacji umowy Niezbędność do realizacji umowy zawartej z kontrahentami lub klientami w zakresie prowadzonej korespondencji. Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. b Do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 10 lat. W przypadku braku zawarcia umowy przez 3 lata w celu ewentualnych reklamacji oraz roszczeń.
W celu dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami Dane zawarte w zgłoszeniu oraz przetwarzane w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia i rozpatrzenia zgłoszenia mogą być dalej przetwarzane przez administratora. Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f), a w przypadku danych szczególnych kategorii art. 9 ust. 2 lit f Przez okres roku, chyba, że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z kodeksem cywilnym.
IV

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora odbiorcom poza strukturą.

Administrator może ujawniać treść korespondencji:

 • w celu dochodzenia swoich roszczeń w ramach postępowania,
 • podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej lub tradycyjnej, hostingu, obsługi IT, windykacji, usług prawnych lub doradczych, obsługi administracyjnej.
V

Prawa osób, których danych osobowe dotyczą

Szczegółowa Informacja o Twoich prawach:

 • przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO);
 • jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych (16 RODO);
 • masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO);
 • masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO);
 • masz również prawo do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody Twojej lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami (art. 20 RODO);
 • masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (Art. 21 RODO);
 • w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Cofnięcie zgody uniemożliwi dalsze rozpatrywanie skargi lub reklamacji przez administratora. Zgodę możesz wycofać.
VI

Zautomatyzowane Podejmowanie Decyzji Oraz Przekazywanie Danych Poza Europejski Obszar Gospodarczy

 1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Co do zasady Spółka nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG).
VII

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 3. telefonicznie: (22) 531 03 00.
VIII

Monitoring wizyjny pojazdów

 1. Informujemy, że w obszarze roboczym pojazdu Spółki SUEZ Północ sp. z o.o. stosowany jest monitoring wizyjny, w celu: zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli przebiegu procesu. Monitoring obejmuje: obszar roboczy wokół pojazdu. Kamery wizyjne rejestrujące obraz umieszczone są na pojeździe. Obraz ten może zawierać dane w zakresie wizerunku lub stanowiące dane osobowe. Monitoring prowadzony jest wyłącznie podczas pracy pojazdu.
 2. Obszar objęty monitoringiem wizyjnym został oznaczony naklejkami informacyjnymi. Naklejka informacyjna znajduje się na zabudowie pojazdu.
 3. Administratorem tego systemu monitoringu jest SUEZ Północ sp. z o. o.
 4. W przypadku, gdy zarejestrowany wizerunek stanowi dane osobowe informujemy, że administratorem tych danych jest SUEZ Północ sp. z o. o., dane kontaktowe: Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80 – 044 Gdańsk, u którego został powołany Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod.polnoc@suez.com
 5. Przetwarzanie danych osobowych w związku z rejestrowaniem obrazu przy pomocy kamer monitoringu wizyjnego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora polegającym na realizacji celu wskazanego w pkt 1 Informacji.
 6. Nagrania lub zarejestrowane na nich dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub w uzasadnionych przypadkach osobom zarejestrowanym przez system monitoringu wizyjnego lub podmiotom upoważnionym na zasadzie podpisanych umów powierzenia.
 7. Zarejestrowane nagrania będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia sporządzenia nagrania. W przypadku, w którym nagrania będą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator poweźmie informację, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres przechowywania nagrania ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania.
 8. W związku z możliwością przetwarzania danych osobowych, osoba objęta monitoringiem ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
  2. jeśli uzna, że jej dane osobowe przetwarzane przez administratora są niezgodne z rzeczywistością, ma prawo ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
  4. wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  5. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody osoby, której dane dotyczą lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami (art. 20 RODO),
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO),
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
  Z uwagi na szczególny charakter przetwarzania danych osobowych przy pomocy rejestracji obrazu, nie wszystkie z tych praw mogą być możliwe do realizacji (np. prawo do sprostowania danych).
 9. W celu realizacji praw, o których mowa w pkt. 8 niezbędne może być podanie danych osobowych. Niepodanie lub podanie danych nieprawdziwych może skutkować brakiem możliwości realizacji praw, o których mowa w pkt 8.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwie trzecim (poza obszarem EOG).
IX

Monitoring terenu bazy SUEZ Północ sp. z o.o.

INFORMACJA O MONITORINGU

Obszar jest monitorowany. Zapis monitoringu może zawierać dane osobowe.

 1. Informujemy, że na terenie Spółki SUEZ Północ sp. z o.o. stosowany jest monitoring wizyjny, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji. Monitoring obejmuje: tereny placów, parkingów, drogi i ciągi komunikacyjne, tereny wokół budynków, tereny poza ogrodzeniem zakładu. Kamery wizyjne rejestrujące obraz umieszczone są w rogach pomieszczeń, na ścianach budynków, przy wejściach do budynków. Obraz ten może, ale nie musi zawierać danych w zakresie wizerunku lub stanowiących dane osobowe. Monitoring prowadzony jest całodobowo.
 2. Ponadto Spółka stosuje wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów na podstawie art. 25 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, który prowadzony jest w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce jako posiadaczu odpadów/ prowadzącego magazynowanie odpadów/ na mocy przepisów ww. ustawy (dalej wizyjny system kontroli). W ramach wizyjnego systemu kontroli monitorowany jest następujący obszar: magazyny odpadów (wewnątrz i na zewnątrz), tereny przyległe do magazynów, wyznaczone miejsca magazynowania odpadów (np. wiaty, hale, place), drogi i ciągi komunikacyjne, strefy załadunku kontenerów. Wizyjny system kontroli prowadzony jest przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w miejscu objętym tym systemem.
 3. Obszar oraz pomieszczenia objęte monitoringiem wizyjnym, jak i wizyjnym systemem kontroli, zostały oznaczone tablicami. Tablica może znajdować się przy wejściu w obszar monitorowany lub przy drzwiach wejściowych do określonych pomieszczeń.
 4. Administratorem tego systemu monitoringu jest SUEZ Północ sp. z o. o. W przypadku, gdy zarejestrowany wizerunek stanowi dane osobowe informujemy, że administratorem tych danych jest SUEZ Północ sp. z o. o., dane kontaktowe: Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80 – 044 Gdańsk, u którego został powołany Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod.polnoc@suez.com
 5. Przetwarzanie danych osobowych w związku z rejestrowaniem obrazu przy pomocy kamer monitoringu wizyjnego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora polegającym na realizacji celu wskazanego w pkt 1 Informacji. Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem wizyjnego systemu kontroli odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 25 ust. 6a ustawy o odpadach.
 6. Nagrania lub zarejestrowane na nich dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub w uzasadnionych przypadkach osobom zarejestrowanym przez system monitoringu wizyjnego lub podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie podpisanych umów powierzenia, świadczącym pomoc w zakresie zarządzania budynkiem, ochrony osób lub mienia, czy konserwacji i naprawy sprzętu służącego do rejestrowania. Dostęp do obrazu z wizyjnego systemu kontroli w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny posiada wojewódzki inspektor ochrony środowiska właściwy ze względu na lokalizację miejsca magazynowania lub składowania odpadów. W przypadku wizyjnego systemu kontroli administrator udostępnia utrwalony obraz lub jego kopię na żądanie organu uprawnionego do kontroli działalności w zakresie gospodarki odpadami, sądu, prokuratury, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
 7. Zarejestrowane nagrania będą przechowywane przez okres 30 dni od dnia sporządzenia nagrania. W przypadku, w którym nagrania będą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator poweźmie informację, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres przechowywania nagrania ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania. Zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli przechowywany jest przez miesiąc od daty dokonania zapisu.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osoba objęta monitoringiem lub wizyjnym systemem kontroli ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
  • jeśli uzna, że jej dane osobowe przetwarzane przez administratora są niezgodne z rzeczywistością, ma prawo ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
  • wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  • do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody osoby, której dane dotyczą lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami (art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
  Z uwagi na szczególny charakter przetwarzania danych osobowych przy pomocy rejestracji obrazu, nie wszystkie z tych praw mogą być możliwe do realizacji, np. prawo do sprostowania danych.
 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia przez administratora ww. celów przy pomocy prowadzonego monitoringu wizyjnego lub wizyjnego systemu kontroli. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wejścia na teren monitorowany, natomiast podanie danych nieprawdziwych może skutkować brakiem możliwości zapewnienia przez administratora realizacji powyższych celów.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwie trzecim (poza obszarem EOG).