Szczegółowe badania, pomiary i ekspertyzy, w tym opracowania geologiczne i geotechniczne czy oceny oddziaływania na środowisko prowadzone standardowo w ramach budowy dróg i autostrad nie zawsze pozwalają na wykrycie wszystkich zagrożeń i ryzyk, mających bezpośredni wpływ na koszt i czas budowy.

 

Często zdarza się, że podczas prac ekipy budowlane natrafiają na dzikie składowiska odpadów na trasie zaprojektowanej drogi. Dzieje się tak w przypadku nielegalnych składowisk odpadów, które prowadzone są w sposób niekontrolowany i często przykrywane warstwą ziemi pozostają niewidoczne na etapie projektowania drogi i badań wstępnych. Ich likwidacja wymaga wykonania badań diagnostycznych dla określenia stopnia i zasięgu zanieczyszczeń, a także dla zabezpieczenia środków finansowych na ich usunięcie.

Współpraca z GDDKiA Częstochowa

Ponad 53 000

ton

usuniętych odpadów

W 2017 i 2018r. we współpracy z Generalnym Wykonawcą i śląskim oddziałem GDDKiA usunęliśmy ponad 53 000 ton odpadów na odc. F autostrady A1 w rejonie Częstochowy. Były to 2 nielegalne składowiska odpadów ukryte pod ziemią i ujawnione na etapie prac odhumusowania terenu budowy.

Oferta

Nasza oferta obejmuje następujący zakres usług:

  • Badania zanieczyszczenia powierzchni ziemi: sondowania badawcze, wkopy koparką, analiza chemiczna próbek gruntu oraz wody, analiza dostępnych danych i wyników badań, rekomendacje działań remediacyjnych;
  • Przeprowadzenie całościowego procesu remediacyjnego obejmującego:
    • działania administracyjne - sporządzenie projektu planu remediacji i uzyskanie decyzji remediacyjnej,
    • właściwe prace remediacyjne - usunięcie zanieczyszczeń, wymiana gruntu, niwelacja terenu,
    • końcowe działania sprawozdawcze - raport powykonawczy dla inwestora/wykonawcy oraz dla organów administracji;
  • Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych na placach budowy: odpady budowlane, odpady mas ziemnych z wykopów.
Kontakt
suez polska beata zak

Beata Żak, Dyrektor Rozwoju Usług Remediacyjnych

Napisz do nas: remediacja@suez.com